Trimur

Proizvod Trimur više nije na spisku i nije aktivan.

Količina aktivne materije u % Tribenuron
Datum registracije -
Registracija važi do -
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Exclusivas Sarabia S.A.
Distributeri

Aktivne materije

Tribenuron

U spektru ima jednogodišnje i manji broj višegodišnjih širokolisnih korova. Kratke perzistentnosti i ne ograničava plodosmenu ni nakon prolećne primene. Može da se koristi i u kraškim područjima. Već 1 sat nakon prskanja...