• Konkursi
 • 14.10.2019. 14:00

Za odgajivački program 50 miliona dinara: Konkurs traje do 25. oktobra

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, raspisao je konkurs za raspodelu novca iz godišnjeg programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa u Vojvodini.

Foto: Jelena Lukić
 • 1.051
 • 57
 • 2

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisalo je konkurs za raspodelu sredstava iz godišnjeg programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa u Vojvodini. Za ove namene izdvojeno je 50 miliona dinara. 

Novac je predviđen za: sprovođenje mera odgajivačkog programa u govedarstvu, svinjarstvu, ovčarstvu i kozarstvu, živinarstvu, kod kopitara i u pčelarstvu (ukupno 46.000.000 dinara); i za poslove kontrole sprovođenja programa (4.000.000 dinara).   

Ko im pravo da konkuriše i šta je potrebno od dokumentacije?! 

Pravo na podnošenje prijave za korišćenje sredstava imaju odgajivačke organizacije i organizacije s posebnim ovlašćenjima iz Vojvodine. Ukoliko se sredstva prema ovom programu, na osnovu prispele konkursne dokumentacije, ne realizuju u celosti, odlukom Pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo preusmeravaju se na odgajivačke mere kod drugih vrsta stoke, a do planiranog maksimalnog godišnjeg obima odgajivačkih mera.

Ukoliko se sprovede veći obim pojedinih odgajivačkih mera od obima predviđenog konkursom, a najviše do maksimalnog godišnjeg obima pojedinih mera utvrđenih Dugoročnim programom, tada će cena po jedinici mere biti srazmerno niža. Osnovne odgajivačke organizacije i organizacije s posebnim ovlašćenjima konkurišu za nadoknadu troškova i ostvaruju pravo na sredstva, putem Regionalne odgajivačke organizacije, na čijoj teritoriji su izvršavali poslove, a koja kontroliše njihov rad i obrađuje dobijene podatke. Konkursnu dokumentaciju prikupljenu od organizacija iz svog regiona zajedno sa zbirnim spiskom organizacija koje ispunjavaju uslove konkursa, Regionalna odgajivačka organizacija dostavlja Pokrajinskom sekretarijatu.

Tekst konkursa i obrazac prijave nalaze se ispod članka

Potrebna dokumentacija:

 • prijava na konkurs;
 • izvod iz Godišnjeg programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa podnosioca zahteva, podatke o području na kome se sprovodi program, podatke o kadrovskoj i tehničkoj opremljenosti za sprovođenje programa;
 • prijava po vrstama stoke;
 • overena fotokopija diplome lica koje radi na poslovima mera za sprovođenje odgajivačkog programa kod podnosioca prijave;
 • dokaz da lice radi na poslovima mera za sprovođenje odgajivačkog programa kod podnosioca prijave (overena fotokopija radne knjižice, M-obrazac, ugovor o radu i sl.);
 • fotokopija rešenja koje je izdalo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o upisu u Registar odgajivačkih organizacija i organizacija sa posebnim ovlašćenjima na osnovu čl. 7, 8, 9. i 10. Zakona o stočarstvu;
 • regionalna odgajivačka organizacija treba da dostavi i zbirni spisak Osnovnih odgajivačkih organizacija na svojoj teritoriji, koje ispunjavaju uslove konkursa;
 • fotokopiju kartona deponovanih potpisa ( za DOO, Komanditna društva i AD fotokopiju kartona deponovanih potpisa - za otvoren poseban namenski podračun u Upravi za trezor). Ukoliko bude potrebno, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.

Jednom prijavom do novca za više namena

Prispele prijave razmatraće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom. Doznaka sredstava obavljaće se u skladu s prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine. Podnosilac prijave može jednom prijavom konkurisati za dodelu sredstava za više namena.

Potrebna konkursna dokumentacija podnosi se zaključno sa 25.10.2019. godine, na sledeću adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, s naznakom: "Konkurs za odgajivanje stoke". Tekst konkursa i prijava na konkurs nalaze se na sajtu Sekretarijata: www.psp.vojvodina.gov.rs.

Prijave koje su neblagovremene, nedozvoljene, podnete od strane neovlašćenog lica ili s nepotpunom dokumentacijom, biće odbačene. Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/4881-852.


Dokumenti


Izvori

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo


Tagovi

Konkurs Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu Odgajivački program


Autorka

Slađana Aničić

Više [+]

Slađana je diplomirani profesor srpske književnosti i jezika s dugogodišnjim iskustvom u novinarstvu. Urednica je Agrokluba.