Vlaška pastrma(svinjski paumflak ispod sača zaliven u masti).