Operacija Polinator: Zaštitimo oprašivače na poljoprivrednom imanju

Operacija "Polinator" je globalna inicijativa koja dolazi iz kompanije Syngenta, a ima za cilj obnavljanje i stvaranje pogodnih staništa za korisne insekte oprašivače u poljoprivrednim predelima, u uslovima intenzivnog korišćenja poljoprivrednog zemljišta. 

Procenjuje se da vrednost koji insekti oprašivači, poput pčela, divljih pčela, osa, leptira, muva i drugih, daju svetskoj poljoprivredi u oprašivanju useva iznosi 150 milijardi evra godišnje.

Preko 75% vrsta gajenih biljaka u poljoprivedi u određenoj meri zavisi od insekata i drugih oprašivača, što dovodi do većih prinosa useva i poboljšanja kvaliteta. Medonosna pčela i drugi oprašivači imaju nezamenljivu ulogu u poljoprivrednoj
proizvodnji. Oni posečuju cvetove gajenih biljaka, ali njih privlače i cvetovi raznih cvetnica, pa i cvetovi korova koji se nalaze na njivama, usevima i zasadima poljoprivrednog bilja.

Sredstva za zaštitu bilja (SZB) igraju ključnu ulogu u suzbijanju štetočina, korova i uzročnika bolesti biljaka, obezbeđujući visoku produktivnost. Smatra se da bez adekvatne zaštite prinos mnogih poljoprivrednih useva bio bi smanjen i za preko 50%. Većina SZB može se sigurno koristiti i u područjima koja imaju prirodne oprašivače, pod uslovom da vodeći računa o međusobnoj dobroj komunikaciji.

Pažljivo pročitati i razumeti etiketu na SZB, poštovati sve mera opreza i predostrožnosti

 • Ako je SZB potencijalno štetno za pčele, na etiketi proizvoda biće navedene mere predostrožnosti koje treba preduzeti tokom primene. Na primer, primena može biti zabranjena kada su usevi ili korovi u cvetanju kako bi se zaštitile pčele koje se hrane u tom području.
 • Obaveštenje o potencijalnom štetnom delovanju SZB na pčele i druge oprašivačima nalazi se u obliku piktograma na licu etikete, kao i u uputstvu koje uvek mora biti dostupno uz kupljeno SZB. 

Međusobno komunicirati i sarađivati, pre svega vlasnici useva i pčelari 

Farmer ili operatert izvođenja mera zaštite useva

 • Podelite svoj program primene SZB sa pčelarima;
 • Savetujte pčelare o najboljim lokacijama košnica na određenom području;
 • Obavestite pčelare 48 sati pre nameravane primene SZB;
 • Pre primene insekticida, uklonite sve korove koji su u cvetanja i koji su privlačni za oprašivače;
 • Obezbedite hranu za oprašivače poreg gajenih useva, kao što je setva cvetajućih biljaka;
 • Pored useva i koristite pokrivne kulture za podršku pčelama i drugim oprašivačima;
 • Operateri primene SZB uvek treba da provere lokacije biljaka koje su pogodne za pašu;
 • Pčela i vodenih površina koja mogu privući oprašivače.

Pčelari

 • Sarađujte sa vlasnicima zemljišta i useva da biste izabrali najbolje lokacije za košnice;
 • Razmenite kontakt informacije sa vlasnicima zemljišta ili useva;
 • Dogovarajte sa se farmerima o najboljem vemenu primene SZB, uzimajući interes obe strane u razmatranje, da bi se na najbolji način sačuvali i usevi i pčele i drugi oprašivači.
 • Pridržavajte se lokalnih pčelarskih propisa i najbolje prakse pčelarenja.

Primenjivati principe integralne zaštite useva 

 • Efikasni programi integralne zaštite useva uključuju mere usmerene na suzbijanje štetočina, uz minimiziranje rizika za oprašivače i druge korisne insekte.
 • Svi koji primenjuju SZB moraju da koriste preporučene količine primene SZB, vreme primene da prilagode uslovima za pojavu i razvoj štetočina i da vode računa o pravilnoj aplikaciju SZB.
 • Donošenje odluka za primenu SZB na osnovu praćenja štetočina i ekonomskih pragova štete, kao i preciznih tehnika aplikacije može da optimizuje programe zaštite useva i minimizira rizik za oprašivače i korisne insekte.

Odgovorno i bezbedno koristiti SZB 

Opšte preporuke

 • Izaberite SZB koja su efikasna protiv štetočina i bezbedni za oprašivače, obzirom na relevantni način delovanja, formulaciju i
 • metodu primene (tj. foliar nasuprot zemljištu protiv tretiranja semena).
 • Metoda finog podešavanja i vreme primene kako bi se ostvarila najboljia efikasnost i minimizirao rizik za oprašivače. Na primer, aplikacije uveče ili noću bi umanjile izloženost za oprašivače koji su uglavnom aktivni tokom dana.
 • Postavite tretirano seme u zemljište na odgovarajućoj dubini da ublažite potencijalno izlaganje oprašivačima, pticama i sisarima.

Foto: Syngenta Agro