Yara rešenja za potpunu ishranu i vrhunske prinose ratarskih useva

Strna žita

Uz YaraMila mineralna đubriva za potpunu prihranu strnih žita Yara preporučuje YaraBela Sulfan 24 N - 15 SO3. To je đubrivo koje sadrži isti odnos nitratnog i amonijum azota. Zahvaljujući nitratnom azotu biljkama obezbeđujemo hranu dve do tri nedelje pre klasičnog amonijum sulfata, jer se amonijum azot pretvara u nitratni par nedelja kasnije.

Sadržaj sumpora takođe je bitan jer on poboljšava ukupnu iskorišćenost azota i doprinosi povećanju kvaliteta (sadržaj proteina i hektolitarska masa). Primetno je daleko manje poleganje u usevima strnih žita gde se koristi YaraBela Sulfan u odnosu na klasična azotna đubriva.

Količina primene je do 450 kg/ha podeljeno u više pojedinačnih prihrana, u zavisnosti od potrebe useva za čistim azotom i tipu zemljišta. Prva prihrana 200-250 kg/ha, druga prihrana 150-200 kg/ha i treća po potrebi 100-150 kg/ha.

Uljana repica

YaraBela Sulfan je najbolje rešenje. Sadrži azot i preko potreban sumpor za kojim uljana repica ima izražene zahteve. Količina primene je od 200-350 kg/ha u zavisnosti od specifične potrebe različitih sorti i hibrida.

Kukuruz i sirak

Od azotnih đubriva u predsetvenoj pripremi unosi se YaraVera Eura 46 (granulisana urea), a u prihranama u fazi od trećeg do osmog lista unosi se YaraBela Sulfan 24-15 i YaraBela Extran u količinama koje se određuju na osnovu potrebe hibrida za azotom i količine dostupnog azota u zemljištu.

Suncokret i soja

Uljarice dobro reaguju na azotna đubriva sa sumporom. YaraBela Sulfan je dao najbolje rezultate! Primenjuje se od 150-250 kg/ha YaraBela Sulfana u soji u zavsnosti od intenziteta primene azota.
Suncokret zahteva od 200-300 kg/ha YaraBela Sulfana. 

Šećerna repa

U uzgoju repe cilj je kvalitet koji se ogleda u sadržaju šećera. Za postizanje veće digestije vrši se prihrana sa azotnim đubrivom YaraBela Extran i posebno razvijenim granulisanim 100% topivim đubrivom Yara Unika Plus 12-0-45 ili Yara Rega 9-0-36.

Količina primene Yara Unika ili YaraRega đubriva je od 100-200 kg/ha u zavisnosti od potrebe za dodatnim količinama kalijuma. Yara je prva uvela azotno-kalijumova visokotopiva đubriva u prihrani šećerne repe što je rezultiralo višim prinosom, a posebno digestijom.

U prihrani ozimih useva imamo novo rešenje koje je pokazalo izuzetne rezultate u slučajevima gde ratari nisu vršili osnovnu prihranu u jesen, pre setve ozimih kultura.

Radi se o YaraMila NPK đubrivima u tipu Actyva. To su granulisana đubriva sa visokim sadržajem azota, a nižim sadržajem fosfora, kalijuma i sumpora. Primenjuju se na parcelama u višegodišnjem plodoredu sa meliorativnim unosima hraniva i gde se smanjuje broj ulazaka mehanizacije u parcelu, radi smanjenja troškova goriva i iskorišćenja mehanizacije i ljudstva.

Ukoliko se u strna žita i uljanu repicu nije unosilo osnovno đubrivo, Actyva formulacije su deo tehnologije koji omogućuje vrhunske rezultate uz uštedu. U Actyva formulacije spadaju đubriva 20-10-10, 18-8-8, 13-8-8 u zavisnosti od analize zemljišta i potreba useva. Količine primene su 150-300 kg/ha i primenjuju se umesto prve prolećne prihrane azotnim đubrivima. Ostale prihrane azotnim đubrivima vrše se po uobičajenom programu prihrane.

U praksi se sve više kao nezaobilazna mera prihrane ratarskih useva vrši folijarna prihrana. Yara je razvila posebna kompleksna folijarna đubriva za svaki usev pojedinačno, koja dopunjavaju ishranu datog useva elementima specifičnim za taj usev, a u ponudi su i đubriva sa pojedinačnim mikroelementima koja se mogu koristiti za specifične nedostatke pojedinih hraniva.

Pogledajte YaraMilaTM YaraBelaTM proizvode. Na linku u nastavku preuzmite brošuru Ishrana ratarskih kultura Yara đubrivima.

Foto: Yara