Zadnje aktivnosti

Poslednje aktivnosti korisnika mogu videti samo registrovani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu videti samo registrovani korisnici.
Za kompletne funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

 • Plastenici
 • 27.07.2022. 13:30
 • Srednjobanatski okrug, Vojvodina, Zrenjanin

Grad Zrenjanin izdvojio 1,8 miliona dinara za podizanje plastenika

Podnosilac prijave mora biti sa teritorije grada Zrenjanina i ne može da ima više od 40 godina.

Foto: Đorđe Lalić
 • 110
 • 42
 • 0

Gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura raspisao je javni poziv za podnošenje prijava za korišćenje sredstava za podizanje i opremanje plastenika za proizvodnju povrća, voća i cveća, kao i rasadničku proizvodnju, piše zrenjaninski.com.

Za ove namene je izdvojeno oko 1,8 miliona dinara, dok je iznos odobrenih sredstava po jednoj prijavi do 150.000 dinara. Novac se dodeljuje za nabavku konstrukcija za plastenike, folija, sistema za navodnjavanje i zagrevanje, stolova za proizvodnju rasada i ostale opreme.

Na javni poziv se mogu prijaviti oni koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu. Podnosilac prijave mora biti sa teritorije grada Zrenjanina i ne može da ima više od 40 godina. Uslov je i da nema neizmirene obaveze prema gradu Zrenjaninu, a u vezi sa drugim poljoprivrednim projektima, kao i da je izmirio sve poreske obaveze.

U javnom pozivu se navodi i da onaj ko dobije sredstva ne sme da otuđi niti da drugom licu da na korišćenje investiciju koja je predmet zahteva u periodu od tri godine od dana njene nabavke.

Obaveza korisnika je da tokom tri godine dostavlja godišnji izveštaj o upravljanju plastenika

Korisnici podsticaja su obavezni da pripreme teren za postavljanje plastenika i iskopaju odgovarajući drenažni kanal. Njihova obaveza je i da tokom perioda od tri godine dostavljaju godišnji izveštaj upravljanja plastenikom. Takođe, treba da u periodu od trideset dana, od dana uplate sredstava, nabave opremu.

Rok za podnošenje prijava je 14. avgust. Prijave sa dokumentacijom se podnose Gradskoj upravi, a detalji o konkursu su na sajtu Pokrajinskog sekretorijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Osnovni uslovi za učešće na konkursu

Za fizička lica i pravna lica:

 1. Podnosilac prijave mora biti upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i da se nalazi u aktivnom statusu;
 2. Podnosilac prijave mora imati prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine, odnosno podnosioci prijave ‒ pravna lica moraju imati  sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine, s tim što i mesto realizacije investicije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine;
 3. Podnosilac prijave mora regulisati obaveze po rešenjima o naknadama za odvodnjavanje/navodnjavanje zaključno sa 31.12. 2021.godinom;
 4. Podnosilac prijave mora regulisati dospele poreske obaveze od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, zaključno sa 31. 12. 2021.godinom;
 5. Podnosilac prijave mora izmiriti dospele obaveze po ugovorima o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, zaključno sa 31.12.2021.godinom, ukoliko je korisnik istog;
 6. Podnosilac prijave za investiciju za koju podnosi zahtev ne sme koristiti podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije) za istu namenu, odnosno ista investicija ne sme biti predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
 7. Podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na osnovu ranije potpisanih ugovora;
 8. Podnosilac prijave i dobavljač opreme ne mogu da predstavljaju povezana lica ‒ u smislu člana 62. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik”, br. 36/11 i 99/11 i 83/14, 5/15, 44/2018, 95/2018 i 91/2019);
 9. Parcele na kojima se postavlja oprema – koja je predmet investicije konkursa – moraju biti upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Ukoliko je parcela u zakupu, potrebno je da je do isteka ugovora o zakupu preostalo najmanje šest godina;
 10. U slučaju da se na jednoj katastarskoj parceli realizujue više investicija različitih podnosilaca prijave, potrebno je da geodetska organizacija pristupi izradi interne deobe parcele gde će svaki deo parcele biti jasno dimenzionisan u odnosu na celu parcelu, pozicioniran i površinski određen.

Dodatni uslovi za preduzetnike i pravna lica:

 1. Podnosilac prijave – preduzetnik i pravno lice mora biti upisan u registar privrednih subjekata i mora da se nalazi u aktivnom statusu;
 2. Prema podnosiocu prijave – pravnom licu ne sme biti pokrenut postupak stečaja i/ili likvidacije;
 3. Podnosilac prijave –pravno lice mora biti razvrstano u mikro i malo pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo;
 4. Zadruge moraju imati obavljenu zadružnu reviziju.

Potrebna dokumentacija

Za fizička lica i pravna lica:

 1. čitko popunjen obrazac prijave;
 2. fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta nosioca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva ili ovlašćenog lica u pravnom licu;
 3. original Izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava koji izdaje Uprava za trezor (podaci o poljoprivrednom gazdinstvu, prva strana Izvoda kao i ostale strane izvoda sa podacima o površinama, ne stariji od 30 dana);
 4. dokaz o regulisanoj naknadi za odvodnjavanje/navodnjavanje (potvrda JVP „Vode Vojvodine“) zaključno sa 31.12.2021. godine za podnosioca prijave;
 5. dokaz o izmirenim dospelim poreskim obavezama zaključno sa 31.12.2021. godine za podnosioca prijave (izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prebivališta, odnosno sedišta podnosioca prijave, kao i nadležnog organa lokalne samouprave gde se nalazi predmetna investicija, ukoliko se predmetna investicija nalazi na teritoriji druge lokalne samouprave, na teritoriji APV);
 6. dokaz o izmirenim dospelim obavezama za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (potvrda nadležnog organa, ili fotokopija ugovora sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i dokaz o izvršenom plaćanju);
 7. za investicije koje su preko 150.000,00 dinara, može se podneti predračun sa specifikacijom opreme, a konačan original račun mora biti identičan predračunu po iznosu, specifikaciji i dobavljaču opreme;
 8. original račun za nabavku predmetne investicije sa specifikacijom opreme koja sadrži osnovne karakteristike konstrukcije i opreme (podaci iskazani u obrascu prijave moraju biti isti kao u računu);
 9. otpremnicu za nabavku predmetne investicije;
 10. dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije i to izvod overen od strane banke, a u slučaju kada je fizičko lice izvršilo gotovinsko ili plaćanje karticom može dostaviti samo fiskalni isečak (fiskalni računi sa naznakom „ček“ neće se uzimati u razmatranje);
 11. fotokopija ugovora o kreditu, ukoliko je predmetna investicija nabavljena putem kredita;
 12. fotokopija garantnog lista za opremu za koju je to predviđeno važećim propisima;
 13. jedinstvena carinska isprava (ukoliko je podnosilac prijave direktni uvoznik) – ne starija od 01.01. 2021. godine;
 14. fotokopija diplome o stečenom višem i visokom obrazovanju;
 15. ako je član zadruge- dostaviti potvrdu o članstvu;
 16. u slučaju da se na jednoj katastarskoj parceli realizujue više investicija različitih podnosilaca prijave, potrebno je dostaviti skicu korišćenja (internu deobu) koju je izradila  i overena od strane ovlašćene geodetske organizacija
 17. ukoliko je podnosilac prijave sertifikovan – dostaviti kopiju sertifikata za organsku proizvodnju ili sertifikat o zaštićenom geografskom poreklu;
 18. ukoliko podnosilac prijave poseduje važeću potvrdu o izvršenoj kontroli plodnosti zemljišta koje je predmet investicije, istu dostaviti.

Sve dodatne informacije i obaveštenja zainteresovani učesnici mogu dobiti putem telefona 023/315 0234.

Sve detaljnije informacije možete pročitati u prilozima ispod teksta.


Dokumenti


Tagovi

Opremanje plastenika Podizanje plastenika Simo Salapura Sredstva Podsticaji


Autor

Đorđe Lalić

Više [+]

Zaljubljenik u poljoprivrednu mehanizaciju i pionir agrarnog novinarstva

Izdvojeni tekstovi

KLUB

Šta predstavlja problem pčelarima i koje greške ponavljaju? Uskoro na Agroklubu...