• Lucerka
  • 12.05.2019. 10:00

Agrotehnika lucerke - kako iskoristiti velike mogućnosti krmnog useva

Uz visoke prinose i druge karakteristike, prednost lucerke je u izraženoj otpornosti na sušu kao i u višegodišnjem iskorišćavanju 4 - 5 godina. Vrlo je kvalitetno krmivo za preživare, mlečne krave, konje i za starije kategorije svinja.

Foto: Pixabay/jmklatte
  • 259
  • 16
  • 0

Lucerka ja najvrednija i najstarija višegodišnja krmna biljka sa prosečnim prinosom od 50 t/ha zelene mase. Odlikuje se velikom energijom porasta, tako da se u povoljnim klimatskim uslovima može kositi od četiri do šest puta, a u uslovima navodnjavanja, od sedam do osam puta godišnje. Uz visoke prinose i druge karakteristike, prednost lucerke je u izraženoj otpornosti na sušu kao i u višegodišnjem iskorišćavanju 4 - 5 godina. Vrlo je kvalitetno krmivo za preživare, mlečne krave, konje i za starije kategorije svinja.

Da bi se iskoristile tako velike mogućnosti lucerke, agrotehničkim merama tokom proizvodnje mora se posvetiti puna pažnja. Uzimajući u obzir sve navedeno, razumljivo je da mnogi poljoprivrednici imaju veliku potrebu za setvom lucerke kako bi osigurali dovoljno kvalitetne hrane za svoju stoku.

Izbor tla

Zemljište za lucerku treba biti duboko, rahlo i plodno sa povoljnim vodno - vazdušnim odnosom. Lucerki najviše odgovaraju glinasto - peskovita tla, tipa černozema, degradiranog černozema ili smeđa tla. Ilovasti peskovi i peskovita tla nisu pogodni za lucerku iako je ona najbolje prilagođena leguminoza za takva zemljišta. Nepogodna tla za razvoj lucerke su vlažna i plitka tla koja zadržavaju površinsku vodu ili je pak nivo podzemnih voda visok. Ona se može uzgajati i na slabo kiselim zemljištima (pH iznad 6,2), kao i na alkalnim (pH ispod 7,5). Lucerka se ne može uzgajati na kiselim (pH ispod 5,2) i jako alkalnim tlima.

Plodored

Plodored je vrlo bitan kod uzgoja lucerke jer ona ne podnosi monokulturu i setvu iza ostalih višegodišnjih leguminoza, već je treba sejati u proširenom plodoredu. Kao višegodišnji usev, uz intenzivnu obradu i đubrenje, lucerka podnosi ponovljenu setvu na isto tlo onoliko godina, koliko je na tom mestu prethodno bila korišćena.

Najpovoljniji predusevi za lucerku su jednogodišnje leguminoze i okopavine, đubrene stajskim đubrivom. Kukuruz kao predusev je dobar ako se radi o prolećnoj setvi i ako zaštita od korova nije obavljena herbicidima sa rezidualnim delovanjem na lucerku. Za kasno letnju setvu, najčešći predusev su žitarice. Njihova ranija žetva omogućava pravovremenu obradu i pripremu tla za setvu.

Lucerka je vrlo dobar predusev za većinu ratarskih biljaka. Pogodna je za okopavine koje efikasno iskorišćavaju veliku količinu organske mase i azota koje lucerka, ostavlja nakon preoravanja.

Osnovna obrada zemljišta

Osnovna obrada tla za lucerku može se obaviti na različite načine, što zavisi od preduseva i roka setve (jesen ili proleće). Zemljište za lucerku treba podrivati na dubinu od 40 - 45 centimetara, zbog njenog dubokog korienovog sistema. Nakon podrivanja treba se obaviti oranje na dubinu od 20 - 25 cm zavisno od tipa tla. Ako vremenske prilike i predusevi dozvoljavaju, oranje treba obaviti tri nedelje pre setve, kako bi se drljačom u dva navrata uništili korovi.

Postoje i drugi načini osnovne obrade zemljišta. Kada je predusev žitarica, onda za prolećnu setvu postoje varijante obrade: plitko oranje ili tanjiranje na 10 -12 centimetara, duboko oranje i/ili podrivanje i plitko oranje. U jesen i proleće završava se površinska priprema zemljišta za setvu. Kod ovog oblika postoji mogućnost plitkog oranja 15 - 20 cm između prašenja i dubokog oranja, kada se zaorava stajsko đubrivo.

Kad se lucerka seje u kasno leto, obično je predusev žitarica, a sistem obrade je kao za setvu ozimih strnina. Pre svega, izvodi se plitko oranje ili tanjiranje na 10 -12 cm u julu, a potom u avgustu oranje na 35 - 40 centimetara ili kombinacija podrivanja i oranja i površinska priprema zemljišta. Oranje treba izvršiti najmanje 10 do 14 dana pre setve kako bi se zemljište do setve sleglo. Nakon oranja brazdu treba odmah zatvoriti i izvesti predsetvenu pripremu tla.

Kad se lucerka seje nakon okopavina, obavlja se duboko oranje u jesen ili podrivanje sa plitkom obradom, a u proleće završna površinska obrada. Pre dubokog oranja postoji mogućnost tanjiranja, usitnjavanje žetvenih ostataka. Plitko oranje strnina obavlja se leti, po mogućnosti odmah nakon žetve, na dubinu od 8 do12 centimetara.

Đubrenje

Kod određivanja potrebe za hranivima potrebno je voditi računa o plodnosti zemljiošta, planiranom prinosu, predusevi, žetvenim ostatcima, analizi tla i prethodnim đubrenjima. Lucerka prinosom od 10 t/ha sena godišnje iznese približno 300 kg/ha azota (N), 85 kg/ha fosfora (P2O5) i 175 kg/ha kalijuma (K2O).

Preporuka za đubrenje:

  • 400 kg/ha N:P:K formulacije 7:20:30, zaorati,
  • 300 kg/ha N:P:K formulacije 15:15:15, uneti u zemljište, prilikom pripreme za setvu.

Pri zasnivanju lucerišta, u zavisnosti od plodnosti tla, trebalo bi dati oko 50 kg/ha N, oko 250 - 300 kg/ha P i 200 - 250 kg/ha K. Narednih godina uzgoja lucerke potrebno je u jesen nakon predposlednje košnje, đubriti sa 200 - 300 kg/ha kompleksnih đubriva u kojima ima malo azota, a više fosfora i kalijuma. Tada bi trebalo đubriti sa oko 20 kg/ha azota, oko 50 - 60 kg/ha fosfora i oko 80 kg/ha kalijuma. Prihrana lucerke azotnim đubrivima u drugoj, trećoj, četvrtoj godini života ili nakon svakog otkosa, nije potrebna jer ona inicira rast travnih vrsta koje imaju plitak koren.

Predsetvena priprema 

Predsetvena priprema zemljišta vrlo je važna mera. Da bi postigli ujednačeno i uspešno nicanje lucerke bitno je dobro izravnati površinu tla i dovesti ga u stanje sitno mrvičaste strukture. Površinski sloj tla mora biti potpuno slegnut jer se samo u dobro poravnatom, slegnutom i strukturnom tlu može izvršiti kvalitetna setva na željenu dubinu i raspored semenki. Ukoliko se lucerka zaseje u neslegnuto zemljište, tada će seme "pasti“ duboko u tlo i izostaće klijanje. Da se to ne bi dogodilo preporučuje se upotreba valjka nakon setve.

Takvu povoljnu strukturu u predsetvenoj pripremi možemo postići korišćenjem kombinovanog oruđa: setvospremača ili rotirajuće drljače. Lucerka se može sejati u jesen ili u proleće. Kod jesenje setve, setvu treba obaviti dovoljno rano, u drugoj polovini avgusta, da se mlade biljke što bolje razviju i ukorene do zime. U prolećnoj setvi, seje se krajem marta i početkom aprila da se biljke dovoljno razviju do leta, kad nastupa sušno razdoblje i visoke temperature.

Setva lucerke obavlja se žitnim sejačicama na razmak od 12,5 - 15 cm, seje se od 12 - 18 kg/ha semena. Preporučena gustina je 350 - 400 biljaka/m². Optimalna dubina setve na težim zemljištima je od jednog do dva cm, a na lakšim od dva do tri centimetrima. Može se sejati u smesama, ali ipak je najbolje sejati kao čist usev.

Autor: diplomirani inženjer agronomije, Luka Jović


Povezana biljna vrsta

Lucerka

Lucerka

Sinonim: - | Engleski naziv: Lucerne | Latinski naziv: Medicago sativa L.

Lucerka se gaji na svim kontinentima, a od evropskih zemalja najveći je proizođač Francuska. Za ishranu domaćih životinja može se koristiti u zelenom stanju ispašom i košenjem,... Više [+]

Tagovi

Lucerka Agrotehnika lucerke Krmni usev Uzgoj Setva Đubrenje