• Robne rezerve
 • 30.10.2017. 14:00

Direkcija kupuje merkantilni kukuruz

Republička direkcija za robne rezerve kupuje do 21.739.130 kg merkantilnog kukuruza - rod 2016. i 2017. godine, domaćeg porekla.

Foto: Jasna Bajšanski
 • 3.263
 • 222
 • 0

Republička direkcija za robne rezerve kupuje do 21.739.130 kg merkantilnog kukuruza - rod 2016. i 2017. godine, domaćeg porekla.

Kupovina merkantilnog kukuruza vršiće se od:

 • fizičkih lica - nosilaca poljoprivrednih gazdinstava koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Pravilnikom o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva ("Sl. glasnik RS", br. 17/2013, 102/2015, 6/2016 i 46/2017), i nalaze se u aktivnom statusu - kupuje se od 10 do 100 tona.
 • zemljoradničkih zadruga, koje su upisane u registar poljoprivrednih gazdinstava, nalaze se u aktivnom statusu, registrovane u APR-u, u pravnoj formi zadruga, sa šifrom pretežne delatnosti 0111-gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica - kupuje se od 100 do 1.000 tona.;
 • ovlašćenih skladištara Direkcije - kupuje se 1.000 tona.

Posrednik je "Produktna berza" a.d. Novi Sad, a prijavljivanje je na sajt uwww.proberza.co.rs/otkup-kukuruza-2017/ svakog radnog dana od 9 do 14 sati, počev od sutra - 31. oktobra.

Merkantilni kukuruz domaćeg porekla, u rasutom stanju, mora da odgovara propisanom standardu SRPS E.B3.516 i SRPS E.B3.516/1, kao i da ima do 14% vlage, do 8% lomljenih zrna, do 2% defektnih zrna, do 2% nagorelih i popucalih i drugih primesa.

Cena merkantilnog kukuruza je 23 din/kg (u cenu uračunat PDV). Rok plaćanja je do 15 dana od dana dostavljanja kompletne dokumentacije o isporuci merkantilnog kukuruza.

Potrebna dokumentcija za prodaju merkantilnog kukuruza

Prilikom potpisivanja ugovora sa Republičkom direkcijom za robne rezerve potrebno je pribaviti sledeću dokumentaciju:

- za registrovana poljoprivredna porodična gazdinstva:

 • fotokopija ili odštampani primerak očitane lične karte;
 • original izvoda iz Registra poljoprivrednih gazdinstava (podaci o gazdinstvu), ne stariji od pet dana od dana prijave Posredniku.

- za zemljoradničke zadruge:

 • fotokopiju izvoda iz Agencije za privredne registre;
 • izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava (podaci o gazdinstvu):
 • fotokopiju kartona deponovanih potpisa, overenu i datiranu od strane banke, ne stariju od 15 dana.

- za ovlašćene skladištare:

 • fotokopiju kartona deponovanih potpisa, overenu i datiranu od strane banke, ne stariju od 15 dana.

Pored navedenog, svi moraju da dostave i:

 • potvrdu o uskladištenju;
 • magacinski ulaz merkantilnog kukuruza, izdat od strane ovlašćenog skladištara Direkcije;
 • sertifikat o kvalitetu i kvantitetu i
 • zapisnik o kontroli izdate od strane privrednog društva ovlašćenog za kontrolu - treba da je potpisan i overen od strane privrednog društva ovlašćenog za kontrolu, kao i od strane ovlašćenog lica skladištara.

Informacije na brojeve telefona:

 • Maja Pena: +381 21 526 165;
 • Stoja Soro: +381 21 445 413;
 • Vaso Radojičić: +381 21 445 953;
 • Evica Milošević: +381 21 443 473;
 • Zlatko Beglerbegović: +381 21 445 406;
 • Dušan Radanović: +381 21 443 409.

Foto: Jasna Bajšanski


Tagovi

Produktna berza Merkantilni kukuruz Direkcija za robne rezerve Otkup 2017


Autorka

Aleksandra Kekić

Više [+]

Urednik portala, diplomirani novinar i ljubitelj prirode. Omiljena izreka: Ko sme taj može, ko ne zna za strah, taj ide napred.


Partner

Produktna berza A. D.

Bulevar Oslobođenja 5, 21000 Novi Sad, Srbija
tel: +381 21 443 413, e-mail: office@proberza.co.rs web: http://www.proberza.co.rs/