• Produktna berza
 • 19.10.2018. 08:00

Direkcija za robne rezerve kupuje do 12.072.000 kg merkantilnog kukuruza

Kupovina će se vršiti od fizičkih lica, zadruga i ovlašćenih skladištara.

Foto: Pixabay / adege
 • 2.611
 • 149
 • 0

Republička direkcija za robne rezerve izvršiće kupovinu do 12.072.000 kg merkantilnog kukuruza rod 2018. godine, domaćeg porekla, posredovanjem od strane Produktne berze AD, Novi Sad.

Kupovina merkantilnog kukuruza vršiće se od:

 • fizičkih lica - nosilaca poljoprivrednih gazdinstava koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Pravilnikom o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva ("Sl. glasnik RS", br. 17/2013, 102/2015, 6/2016, 46/2017 i 44/18-dr.zakon), i nalaze se u aktivnom statusu.
 • zemljoradničkih zadruga - koje su upisane u registar poljoprivrednih gazdinstava, nalaze se u aktivnom statusu, registrovane u APR-u, u pravnoj formi zadruga, sa šifrom pretežne delatnosti 0111-gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica i
 • ovlašćenih skladištara Direkcije.

Kakav će se kukuruz kupovati?

Merkantilni kukuruz mora biti:

 • domaćeg porekla;

 • prirodno ili veštački suv;
 • u zrnu;
 • zdrav i zreo;
 • bez znakova plesni i bez stranog mirisa i ukusa;
 • nezaražen biljnim bolestima i štetočinama;
 • u svemu prema srpskom standardu SRPS.E.B3.516 i SRPS.E.B3.516/1 sa sledećim elementima kvaliteta: do 14% vlage, do 8% lomljenih zrna, do 2% defektnih zrna, do 2% nagorelih zrna, strane primese maks. 1%, od toga 0,5 % anorganskih;
 • lom se utvrđuje pomoću sita sa okruglim otvorima prečnika od 5 mm.

Cena merkantilnog kukuruza je 17,50 din/kg (u cenu uračunat PDV), uskladišteno u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije.

Minimalna količina merkantilnog kukuruza koja se kupuje od jednog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva biće 10 tona, a maksimalna 100 tona
Minimalna količina merkantilnog kukuruza koja se otkupljuje od zemljoradničke zadruge je 100 tona a maksimalna je 1.000 tona.
Maksimalna količina merkantilnog kukuruza koja se otkupljuje od ovlašćenog skladištara je 1.000 tona.

Potrebna dokumentacija za potpisivanje ugovora

Zaključivanje ugovora o kupoprodaji vršiće se na osnovu spiska registrovanih poljoprivrednih porodičnih gazdinstava, zemljoradničkih zadruga i ovlašćenih skladištara Republičke direkcije za robne rezerve, dostavljenog od strane Produktne berze u Novom Sadu.

Prilikom potpisivanja ugovora sa Direkcijom, potrebno je dostaviti:

registrovana poljoprivredna porodična gazdinstva:

 • fotokopija ili odštampani primerak očitane lične karte;
 • original izvoda iz Registra poljoprivrednih gazdinstava (podaci o gazdinstvu), ne stariji od pet dana od dana prijave Posredniku.

Zemljoradničke zadruge: 

 • fotokopiju izvoda iz Agencije za privredne registre;
 • Izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava (podaci o gazdinstvu);
 • fotokopiju kartona deponovanih potpisa, overenu i datiranu od strane banke, ne stariju od 15 dana.

Ovlašćeni skladištari:

 • fotokopiju kartona deponovanih potpisa, overenu i datiranu od strane banke, ne stariju od 15 dana.

Takođe, zainteresovana aktivna registrovana poljoprivredna porodična gazdinstva, zemljoradničke zadruge i ovlašćeni skladištari neophodno je da dostave i sledeću dokumentaciju: 

 • potvrdu o uskladištenju,
 • magacinski ulaz merkantilnog kukuruza, izdat od strane ovlašćenog skladištara Direkcije,
 • sertifikat o kvalitetu i kvantitetu i zapisnik o kontroli izdate od strane privrednog društva ovlašćenog za kontrolu. Zapisnik o kontroli treba da je potpisan i overen od strane privrednog društva ovlašćenog za kontrolu, kao i od strane ovlašćenog lica skladištara. Troškovi izdavanja sertifikata su obaveza prodavca.
 • račun (ukoliko je prodavac obveznik PDV-a).

Zainteresovana registrovana komercijalna poljoprivredna porodična gazdinstva, zemljoradničke zadruge ili ovlašćeni skladištari Direkcije za prodaju merkantilnog kukuruza prijavljuju se Produktnoj berzi, Novi Sad, elektronski, svakog radnog dana od 9 do 14 sati, počev 22.10.2018. godine, na adresi https://www.proberza.co.rs/otkup-kukuruza-2018-rdrr/.

Za sve informacije možete se obratiti Direkciji, na brojeve telefona: 011/33-48-725, 3235-364, 3240-509, 3343-652 u Beogradu i 021/452-774 i 021/528-911, u Novom Sadu, ili Produktnoj berzi ad Novi Sad na sledeće brojeve telefona: 021/526 165; 021/443-473; 021/445-413; 021/445-953.


Tagovi

Direkcija za robne rezerve Produktna berza Merkantilni kukuruz Otkup Rod 2018 Cena


Autorka

Aleksandra Kekić

Urednik portala, diplomirani novinar i ljubitelj prirode. Omiljena izreka: Ko sme taj može, ko ne zna za strah, taj ide napred.


Partner

Produktna berza A. D.

Bulevar Oslobođenja 5, 21000 Novi Sad, Srbija
tel: +381 21 443 413, e-mail: office@proberza.co.rs web: http://www.proberza.co.rs/

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Da li neko zna koja je ovo vrsta kruške... Drvo je staro više od 100 godina. Plod je više okrugao, a... Pročitaj celu belešku »