• Adeco d.o.o
 • 05.09.2017. 10:30

Hidraulična ulja - karakteristike i primena

Kod poljoprivrednih, građevinskih, rudarskih samohodnih i priključnih mašina, u slučaju pucanja fleksibilnih hidrauličnih cevi, može da iscuri iz sistema i preko 100 litara hidrauličnog ulja.

 • 1.290
 • 102
 • 0

Pojam hidrauličnih fluida obuhvata ulja i tečnosti, različitog porekla i strukture, koji imaju osnovni zadatak da u hidrauličnom sistemu prenesu energiju, od mesta transformacije mehaničke u hidrauličnu (hidraulična pumpa), do mesta transformacije hidraulične u mehaničku energiju (hidraulični motor, hidrocilindar).
Pojam hidrostatičkog prenosa energije predstavlja energiju fluida koja se prenosi kada je fluid u mirovanju. Pojam hidrodinamičkog prenosa energije predstavlja energiju fluida koja se prenosi kada je fluid u kretanju.
Osim prenosa energije, hidraulični fluidi obavljaju i "sporedne" zadatke:

 • Podmazivanje
 • Zaštita od korozije
 • Zaptivanje
 • Preuzimanje i emitovanje toplote
 • Pranje površina od kontaminanata
 • Mešanje sa vodom i razdvajanje
 • Izdvajanje vazduha i rasprskavanje pene
 • Kompatibilnost sa zaptivkama

Izbor hidrauličnog ulja

Za nesmetan rad hidrauličnog sistema, bitan uticaj ima pravilan izbor hidrauličnog fluida. Na izbor hidrauličnog fluida utiču sledeći faktori:

Zahtev u odnosu na temperaturu okoline: Ukoliko hidraulični sistem radi u sredini gde nema velikih temperaturnih oscilacija, po pravilu, upotrebljava se hidraulično ulje kvaliteta HM, dok je u sredinama sa ekstremnim temperaturnim razlikama u upotrebi hidraulično ulje kvaliteta HV. U sredinama koje mogu dovesti do zapaljenja hidrauličnog ulja treba upotrebljavati nezapaljivo hidraulično ulje (tip HF).

Ulje Hidra HM 46

Zahtevi u odnosu na viskoznost: viskoznost hidrauličnog ulja definiše se pri samoj konstrukciji sistema, odnosno, prema tipu ugrađene hidraulične pumpe.

Zahtevi u odnosu na filtratibilnost: kod složenih sistema, koji imaju automatsko upravljanje koriste se proporcionalni (elektromagnetni ventili), kao i klipne hidro pumpe i motori, koji zahtevaju hidraulično ulje visoke čistoće. Tako, da osobina filtratibilnosti ulja, predstavlja jednu od najbitnijih osobina hidrauličnih ulja (finoća filtera se kreće u granicama od 5-15 μm).

Zahtevi prema biorazgradivosti

Zbog očuvanja zemljišta kao prirodnog resursa i jednog od najbitnijih činilaca kvalitetne i ekološki zdrave poljoprivredne proizvodnje, više nego opravdano je korišćenje biorazgradivog hidrauličnog ulja. Kod poljoprivrednih, građevinskih, rudarskih samohodnih i priključnih mašina, u slučaju pucanja fleksibilnih hidrauličnih cevi, može da iscuri iz sistema i preko 100 litara hidrauličnog ulja.

Nezapaljivost hidrauličnog ulja: osobina nezapaljivosti (ili teškozapaljivosti) hidrauličnog ulja nastala je iz preke potrebe, tokom Drugog svetskog rata, a za potrebe Ratne mornarice SAD (US Navy). Sada se hidraulična ulja koja su teško zapaljiva primenjuju na mestima koja su blizu izvora zapaljivosti u livnicama, železarama, cementarama, rudnicima, fabrikama stakla.

Ako se zna da 1 litar ulja može da zagadi 1 milion litara vode, onda se vidi opravdanost uvođenja biorazgradivog ulja.

Zbog pravca razvoja hidrauličnih sistema koji rade sa višim pritiscima (kod klipno radijalnih pumpi radni pritisak iznosi i preko 650 bari), sve više se zahteva korišćenje hidrauličnih ulja kvaliteta HVLP (DIN 51524 tip 3), kao i hidrauličnih ulja čiji paket aditiva ne sadrži cink (Zync free). Jedinjenje na bazi cinka koje se koristi kao aditiv protiv habanja, pri visokim pritiscima i temperaturama koji vladaju kod klipnih pumpi i motora, hemijski reaguju sa metalima od kojih su izrađeni delovi pumpi i motora, stvarajući štetne okside. Nastali oksidi su štetni i skraćuju eksploatacioni vek klipnih pumpi i motora.

Tabela 1: Podela hidrauličnih ulja po kvalitetu (DIN 51524)

DIN 51524 tip 1 (HL)

HL ulja sa aditivim protiv rđe i korozije

DIN 51524 tip 2 (HL)

HM ulja sa aditivima protiv rđe, korozije i habanja

DIN 51524 tip 3 (HL)

HV ulja sa aditivima protiv rđe, korozije, habanja i aditivima za poboljšanje indexa viskoznosti

DIN 51524 tip 2 (HL)

HLP ulja sa visokim sadržajem detergentno-disperzantnih aditiva

DIN 51524 tip 3 (HL)

HVLP ulja sa visokim sadržajem detergentno-disperzantnih aditiva

Primena hidrauličnih ulja u praksi (izbegavanje grešaka i pogrešnih postupaka)

Zamena hidrauličnog ulja
Postoje samo dva faktora koja indukuju zamenu hidrauličnog ulja: degradacija baznog ulja ili osiromašenje paketa aditiva. Budući da postoji mnogo faktora koji određuju brzinu pri kojoj se hidraulično ulje degradira, zamena hidrauličnog ulja na osnovu radnih sati od zamene je neprecizna.

Obzirom da treba posmatrati i ekonomsku stranu održavanja i eksploatacije tehničkih sistema, bespotrebno i ekonomski je kontraproduktivno menjati hidraulično ulje koje je još dobro. Isto tako, korišćenje degradranog hidrauličnog ulja je štetno, jer može dovesti do kvarova elemenata u sistemu hidraulike, za čije je otklanjanje potrebno izdvojiti značajna novčana sredstva. Najpouzdaniji način za utvrđivanje stepena degradacije hidrauličnog ulja je laboratorijska analiza.

Zamena hidrauličnog filtera

Još jedan izazov pred korisnicima tehničkih sredstava predstavlja odabir pravog vremena zamene hidrauličnog filtera. Suviše rano menjanje hidrauličnog filtera je ekonomski neopravdano. Takođe, kasno menjanje filtera (kada se filter zasiti i otvori se by-pass ventil) je štetno, jer u sistem ulazi ulje sa nečistoćama. Po pravilu, filter se menja zajedno sa hidrauličnim uljem, dok je najbolji pokazatelj merenje pada pritiska ulja neposredno iza filtera.

Pregrevanje hidrauličnog sistema

Koliko je potrebno da se vodi računa o radnoj temperaturi pogonskog motora, toliko je potrebno, možda i više, voditi računa o temperaturi hidrauličnog ulja. Do pregrevanja hidrauličnog ulja u sistemu dolazi iz više razloga: neadekvatna viskoznost ulja, loš izbor ulja s obzirom na temperaturu okoline, istrošenost tj. pohabanost hidrauličnih elemenata (pumpe, motora, razvodnika, ventila), začepljenje u sistemu, nedovoljno ulja u sistemu, neispravan sistem za hlađenje ulja.

Hidraulično ulje Hidra HM 68

Kako temperatura ulja raste, njegova viskoznost se smanjuje. Dakle, hidraulični sistem počinje da se pregreva kada ulje dostigne temperaturu na kojoj viskoznost ulja pada ispod one koja je potrebna za adekvatno podmazivanje. Osnovno pravilo je, da kada se uoči da temperatura hidrauličnog ulja raste, tada se mašina zaustavi, te se pristupi dijagnostici i otklanjanju kvara.

Korišćenje pogrešnog ulja

Ulje je najvažnija komponenta svakog hidrauličnog sistema. Ne samo da hidraulično ulje podmazuje elemente sistema, nego je i medijum kojim se energija prenosi kroz hidraulični sistem. To je ta dvostruka uloga koja čini viskoznost najvažnijom osobinom ulja, jer to utiče i na konstrukciju sistema i njegov eksploatacioni vek.

Viskoznost ulja u velikoj meri određuje maksimalne i minimalne temperature ulja u kojem je hidraulični sistem može sigurno da radi. Ako koristite ulje viskoznosti koja je previsoka za klimu u kojoj sistem treba da radi, ulje neće teći ispravno ili podmazati adekvatno tokom hladnog starta. Ako se koristi ulje koje ima prenisku viskoznost za prevladavajuću klimu, ulje neće održavati zahtevanu minimalnu viskoznost, a time i adekvatno podmazivanje elemenata sistema u najtoplijem periodu godine.
Takođe, ako je viskoznost ulja manja od idealne, više snage se gubi zbog trenja i unutrašnjeg propuštanja, što povlači veći utrošak energije (goriva, električne energije).

Pojava pene u hidrauličnom ulju

Pojava pene u hidrauličnom ulju je štetna, jer dovodi do nepravilnog rada hidrosistema.
Uzroci pojave pene u hidrauličnom ulju mogu biti:

 • Nizak nivo ulja u hidrauličnom rezervoaru,
 • Pogrešan izbor hidrauličnog ulja,
 • Nekvalitetno hidraulično ulje (niska koncentracija antipenušavca)
 • Prodor vazduha u hidro sistem,
 • Mešanje hidrauličnog ulja različitog kvaliteta

Po pravilu, uzrok pojave pene u hidrauličnom ulju treba što hitnije ustanoviti i otkloniti. Trebalo bi uvek imati na umu da u cilju pravilnog rada, bez otkaza hidrauličnog sistema, čija popravka iziskuje znatna finansijska sredstva, treba permanentno edukovati korisnika opreme i uređaja koji u svom sklopu poseduju hidrosisteme.

Za više informacija obratite se kompaniji Adeco na jedan od niže navedenih kontakata!

sci. dipl. Ing. Aleksandar Kekić
Inženjer razvoja, tehničke podrške i primene maziva Adeco


Tagovi

Adeco Hidraulična ulja HM HV HF Nezapaljivo ulje Biorazgradivost Motor Pumpa Ventil Viskoznost Aleksandar Kekić


Partner

Adeco d.o.o

Temerinski put 109, 21000 Novi Sad, Srbija
tel: +381 (0) 21 678 00 80, e-mail: prodaja@adeco.rs web: http://adeco.rs

Izdvojeni tekstovi

Izdvojeni oglasi