• Rasipači đubriva
 • 13.10.2021. 16:00

Kako funkcionišu centrifugalni rasipači mineralnog đubriva?

Širinu radnog zahvata i kvalitet raspodele definišu: fizičko mehaničke osobine granula, mesto isticanja na disk, broj obrtaja diska, ugao postavljanja i dužina lopatica, i visina diska iznad zemlje.

Foto: Branislav Ogrizović
 • 867
 • 150
 • 0

Zadatak rasipača granulisanog mineralnog hraniva je distribucija određene količine - norme na predviđenu površinu uz minimalno dopušteno odstupanje. Više faktora utiče na ravnomernu distribuciju mineralnih hraniva:

 • izbor kvalitetnog rasipača;
 • brzina kojom se obavlja ova operacija;
 • kvalitet samog hraniva i
 • vremenske prilike.

U praksi se za distribuciju mineralnih hraniva primenjuje nekoliko tipova rasipača:

 • centrifugalni rasipači - sa jednim ili sa dva diska;
 • rasipači sa oscilirajućom lulom;
 • pneumatski rasipači i
 • trakasti ili pužni - vrlo retko prisutni u praksi.

Centrifugalni rasipači

Hraniva iz sanduka, potpomognuta mešačem, slobodnim padom dolaze na disk. Kod nošenih rasipača količina hraniva po jedinici površine reguliše se veličinom otvora za isticanje. Kod vučenih, količina se menja promenom brzine transportne trake, lanca i/ili poromenom površine poprečnog preseka dozirnog otvora. Širinu radnog zahvata i kvalitet raspodele definišu: fizičko mehaničke osobine granula, mesto isticanja na disk, broj obrtaja diska, ugao postavljanja i dužina lopatica, i visina diska iznad zemlje. Efektivni radni zahvat zavisi od poprečne raspodele, odnosno preklapanja prohoda, a u EU ograničen je na maksimum 36 m.

Za rasipače mineralnog hraniva s jednim diskom karakteristična je asimetrična distribucija đubriva, i ne tako retko velika brzina obrtanja mešača čime se povećava usitnjavanje hraniva i ono postaje više praškasto, što otežava distribuciju. Distribucija hraniva ovim rasipačima je neujednačena. Uvek se dešava da više hraniva ode na jednu stranu nego na drugu. Ove rasipače proizvedene kod nas karakteriše i nedostatak uputstva za rad.

Rasipači s dva diska distribuiraju jednaku količinu hraniva na obe strane. Mogu biti nošeni ili vučeni. Imaju mešač koji ima mali broj obrtaja, otvor iz kog ističe hranivo na disk je bliže osi obrtanja diskova, a poseduju i drugu dodatnu opremu. Podešavanje širine radnog zahvata vrši se izborom tipa diskova i podešavanjem dužine i ugla lopatica u zavisnosti od norme, veličine i oblika granula mineralnog hraniva. Za različite standardizovane širine zahvata biraju se tipovi diskova.

Nove tehnologije

Dijagram raspodele hraniva je ujednačen, a postiže se pravilnim preklapanjem prohoda. Pravilnim podešavanjem moguće je sa velikom preciznošću distribuirati željene norme hraniva po hektaru. Ostvariti kvalitetnu raspodelu hraniva nije moguće bez podataka koji se dobijaju u specijalnim laboratorijama proizvođača rasipača. Poznati proizvođači rasipača za tu svrhu na raspolaganje korisnicima stavljaju tabele - priručnike vrednosti za podešavanje diskova, i vizuelni vodič koji na osnovu izgleda hraniva.

Rasipač u test hali

Proizvođači za svoje mašine daju vrlo precizna uputstva za izbor radnih parametara za vrste granuliranih mineralnih hraniva renomiranih proizvođača hraniva. Farmeri mogu da koriste instrukcije na internetu, gde unošenjem traženih podataka putem mobilnih telefona dobijaju preporuke. Dovoljno je napraviti fotografiju i poslati je na onlajn servis proizvođača za izbor radnih parametara.

Kako da hranivo ne pređe granicu parcele?

Distribucija hraniva duž granica parcele, posebno po ivicama, predstavlja najveći izazov. Zahtevi za takvu distribuciju zavise od toga da li parcela graniči sa drugom, neobrađenim zemljištem ili vodenom površinom. U trečem slučaju su zahtevi najstroži, zbog zaštite životne sredine. Hranivo ne bi smelo da prelazi preko granice parcele. U nekim zemljama to je regulisano i zakonom. Za distribuciju primenjuju se različita rešenja, od potpunog isključenja jednog diska preko promene radnih parametara diska do korišćenja posenih usmerivača.

Faktori koji utiču na kvalitet distibucije mineralnih hraniva su:

 • karakteristike parcele;
 • hranivo (oblik i tvrdoća granule, njena prosečna dimenzija, specifična masa);
 • uslovi sredine (vetar, vlaga, reljef, poravnatost);
 • rukovaoc (brzina kretanja, broj obrtaja PTO - kardana, dobro podešavanje) i
 • rasipač (način distribucije, način preklapanja, prilagodljivost mašine, radni zahvat, protok hraniva).

Rasipači centralnog ili decentralnog tipa

Rasipač mineralnog hraniva mora da bude postavljen horizontalno u odnosu na parcelu. Za održavanje stalne širine zahvata koriste se stalni tehnološki tragovi, uređaji za uklapanje prohoda uz pomoć GNNS-a ili markiranti. Poprečna raspodela ostvaruje se kao trapezna ili trouglasta. I kod jedne i druge puna norma ostvaruje se preklapanjem iz tri prohoda. Zavisno od smera obrtanja diskova rasipači mogu biti centralnog ili decentralnog tipa.

Osnovna distribucija hraniva

Kontrola (podešavanje) rasipača može se obavljati: manuelno, hidrulično, električno, a kod najnovih modela - s vagom i merenjem i onim za rad na velikim brzinam ISOBUS kompatibilnim podešavanje se obavlja elektro hidraulički u kabini traktora na terminalu. Četiri merna mesta na uglovima sanduka i senzori automatski koriguju rad na nagibima i neravninama terena.

Sistem je s automatskom kalibracijom i upoređuje aktuelni protok hraniva s onim očekivanim i automatski dozira. Ovakvi rasipači mogu da rade i sa većom razlikom u granulaciji hraniva. Pogodni su za VRA - (Variable Rate Aplication), odnosno distribuciju promenljivih normi hraniva, bilo da za to koriste karte ili senzore za boju useva. Ove različite doze mogu da rade i na levom i na desnom disku, što omogućava aplikaciju različitih doza po disku. Rasipači su opremljeni i dodatnom opremom - usmerivačima za rubno ili rasipanje u redove.

Kako se određuje kvalitet raspodele hraniva?

Kvalitet raspodele granulisanih mineralnih hraniva se određuje merenjem i preračunavanjem sakupljnog hraniva tokom raspodele, standardizovanim metodama (EN 13739/1 i 2, ISO 5690/2 i ASAE 343.1), koje podrazumevaju odgovarajući oblik, veličinu (0,5 m x 0,5 m x 0,15 m) i raspored posuda.

Deo opreme za brzo poređenje ravnomernosti raspodele hraniva po širini zahvata

Kada se prikupe granule iz posuda, njihov sadržaj s leve strane, sredine i desne strane prohoda sipa u posudu kao na slici i izvrši se brza provera ujednačenosti distribucije. Citiramo proizvođača Zvonka Lukića iz Nenadića: Od kada primenjujem rasipač sa dva diska, mogu da distribuiram đubrivo po parceli gotovo tačno u kilogram, a na osnovu preporuka koje dobijem.


Foto prilog


Tagovi

Rasipači mineralnih đubriva Centrifugalni rasipači Distribucija đubriva Kontrola rasipača


Autor

Branislav Ogrizovic

Više [+]

Diplomirani inženjer mehanizacije poljoprivrede. Preko 35 godina radnog iskustva u savetodavstvu. Prošao brojne edukacije iz ove oblasti. Jedan od osnivača Kluba 100P+, trenutno potpredsednik.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Pamukova sovica (Helicoverpa armigera) je izuzetno polifagna vrsta koja se hrani na oko 250 različitih vrsta biljaka. Kod nas je poznata je kao velika štetočina kukuruza i paprike, a u odsustvu domaćina razvija se i na korovskim vrstama, ko... Više [+]