• DEKALB Srbija
  • 12.03.2019. 12:00

Ostvarite veći potencijal prinosa sa HD hibridima kukuruza

Oznaka HD ukazuje na hibride iz DEKALB portfolija koji imaju minimum 5% veći potencijal prinosa pod stresnim uslovima u proizvodnji u poređenju sa DKC hibridima iz iste FAO grupe.

Foto: DEKALB Srbija
  • 366
  • 43
  • 0

HD oznaka se daje hibridu na osnovu rezultata istraživanja oplemenjivačkih stanica kao i rezultata tehničkih ogleda. Ukoliko hibrid narednih godina u ogledima pokazuje niže performanse najčešće zbog uvođenja novih hibrida, isti može izgubiti HD oznaku.
DEKALB HD hibridi su najprinosniji hibridi iz portfolija, a pritom tolerantni hibridi na stresne uslove u proizvodnji kukuruza.
Pored visokog prinosa HD oznaka se dobija na osnovu tri ključna indikatora koji čine ove hibride boljim od ostatka DEKALB portfolija. Oznaka HD ukazuje na hibride iz DEKALB portfolija koji imaju minimum 5% veći potencijal prinosa pod stresnim uslovima u proizvodnji u poređenju sa DKC hibridima iz iste FAO grupe.

Hibridi koji imaju snažan koren i snažno stablo

Jak i moćan korenov sistem osigurava stabilnost biljke, dopremanje vode i hranljivih materija tokom celog perioda vegetacije. Tanja i manja, ali snažana i fleksibilna stabljika pruža DEKALB hibridima bolje performanse u odnosu na druge hibride.

Žetva je lakša, gustina useva je veća i mogućnost poleganja i loma stabljike je manja. Samo dobar korenov sistem i stablo može da obezbedi jaku stabilnost zasada, dobro dopremanje vode i hranljivih materija tokom celog perioda vegetacije, a to na kraju znači - bolji prinos.

Tanja i manja, ali snažana i fleksibilna stabljika pruža DEKALB hibridima bolje performanse u odnosu na druge hibride

HD hibridi imaju bolju aktivnost fotosinteze

Fotosinteza je hemijski proces u kome neorganske supstance postaju organska jedinjenja pod uticajem sunca, hranljivih sastojaka i CO2. DEKALB HD hibridi imaju bolju aktivnost fotosinteze zbog:

  • Položaja listova - Najpovoljniji položaj listova tokom dana je uspravni položaj, ili erektivni položaj. U toj poziciji sunčeva svetlost pada na listove pod uglom od 90 stepeni i većina listova će upiti maksimalnu količinu sunčeve energije tokom dana. Maksimalna aktivnost fotosinteze znači maksimalnu asimilaciju, a to znači maksimalni prinos.
  • Gustina useva - Ukoliko je gustina useva optimalna (DEKALB genetika preferira veći broj biljaka po hektaru - iznad 70 000 biljaka/ha), listovi će biti uspravni i aktivnost fotosinteze u lišću će biti veća. Manja gustina useva će dati horizontalno položene listove i konačno niži prinos.
  • LAI indeks - Količina absorbovane sunčeve energije zavisi od površine lista, što direktno utiče na intezitet fotosinteze (PI) i količinu asimilovanih supstanci. Optimalni LAI indeks za kukuruz iznosi 6 (to znači da za svaki ha zemljišta ima 6 ha lisnate površine). 
Količina absorbovane sunčeve energije zavisi od površine lista

Sinhronizacija cvetanja obezbeđuje više zrna na klipu

Sinhronizacija cvetanja je od suštinskog značaja za maksimalni prinos kukuruza. Jedna od najvažnijih sekundarnih osobina kod sinhronizacije cvetanja kod kukuruza u nepovoljnim uslovima je ASI indeks (interval cvetanja svile). Poznato je da je polen veoma osetljiv na visoke temperature, stoga je veoma važno za dobru sinhronizaciju cvetanja da je svila spremna kada metlica počinje oprašivanje. Dobra sinhronizacija cvetanja je znak dobre tolerancije na sušu kod hibrida kukuruza.

Bolja sinhronizacija cvetanja kod DEKALB hibrida obezbeđuje više zrna na klipu - na kraju - viši prinos = srećnije farmere.

Ove proizvodne godine oznaku HD nose sledeći hibridi:

Za više informacija o HD hibridima i prodajnom programu, obratite se stručnom sektoru DEKALB Srbija na dole navedene kontakte!


Povezana biljna vrsta

Kukuruz

Kukuruz

Sinonim: - | Engleski naziv: Grain maize | Latinski naziv: Zea mays L.

Kukuruz je jednogodišnja biljka jarog tipa razvića, a dužina njegove vegetacije od nicanja do punog zrenja zavisi od osobine sorte, odnosno hibrida, s jedne strane, i uslova... Pročitaj više »

Tagovi

HD hibridi Kukuruz DEKALB Prinos


Partner

DEKALB Srbija

Bulevar Vojvode Stepe 84, 21000 Novi Sad, Srbija
tel: +381 21 66 100 68, e-mail: info.rs@monsanto.com web: http://www.dekalb.co.rs/