• Victoria Logistic
 • 02.11.2018. 12:00

Soja: mere kontrole ugljenaste truleži korena i stabla

Štete koje nastaju od prouzrokovača ove bolesti na svetskom nivou iznose preko 10 miliona tona soje. Omogućuje sebi preživljavanje u zemljištu od dve do 15 godina!

Foto: Victoria Logistic
 • 463
 • 31
 • 0

Povoljni uslovi za gajenje soje i rekordni prinosi u Južno-bačkom okrugu imali su i svoje naličje - različite prouzrokovača oboljenja soje, koji su skraćivali dužinu vegetacije, prisilno je prekidali i značajno uticali na visinu i kvalitet prinosa. Jedno od njih je ugljenasta trulež korena i stabla soje, koja uzima sve više maha. 

Štete su posledica promena u vezi sa klimatskim pomeranjima bitnim za biljnu proizvodnju, kao i promena u kvalitetu zemljišta, prvenstveno misleći na njegovu biogenost, koja je indikator zdravlja i načina upravljanja zemljištem kao neobnovljivim resursom.

Osim soje, napada i suncokret, kukuruz, šećernu repu

Ugljenasta trulež korena i stabla soje je bolest koju prouzrokuje patogen Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid, koja je uzročnik bolesti kod više od 500 biljnih vrsta. Poslednjih godina (pa i decenija), ovaj patogen sve više skreće pažnju na sebe pojavom izvesnih, značajnihi mogućih većih šteta naročitu u periodu pred nama. Patogen napada: soju, pasulj, suncokret, sirak, kukuruz, pamuk, šećernu repu, kikiriki i dr. 

Ovo je gljivica koja prvenstveno naseljava zemljište, ali se takođe prenosi i semenom mnogih gajenih biljnih vrsta, uključujući i soju. Štete koje nastaju od prouzrokovača ove bolesti na svetskom nivou iznose preko 10 miliona tona soje.

Napada soju od nicanja do završetka vegetacije

Soja je važan domaćin gljivice Macrophomina phaseolina, i ona napada biljke od nicanja do završetka vegetacije. Štete na soji su različite i zavise od vremena infekcije i uslovanakon infekcije. Smanjenje prinosa soje zavisi od broja obolelih biljaka, kao i od faze razvoja u kojoj se biljka nalazila u periodu infekcije. Ukoliko je infekcija nastupila pre cvetanja, svaka inficirana biljka je izgubljena za prinos, dok biljke koje su inficirane u fazi formiranja mahuna ili u fazi nalivanja zrna daju manji prinos za 30%-50%. Smanjenje prinosa zavisi od klimatskog područja, a može zavisiti i od tipa i kvaliteta zemljišta. Ove godine se pretpostavlja da set o i desilo, jer su ravnopravno bili zastupljeni svi momenti inficiranja biljaka soje u svim razvojnim fazama.

Gljiva može da preživi od dve do čak 15 godina!

Patogen opstaje u zemljištu uglavnom kao mikrosklerocija sposobna da klija u više navrata tokom sezone razvoja useva i sposobna je da inficira soju u bilo kojoj fazi rasta, ali najčešće zarazu vrši nakon faze cvetanja. Gljiva, proizvodeći mikrosklerociju, u korenu i sprovodnim tkivima biljaka domaćina, u ovom slučaju soje, omogućuje sebi preživljavanje u zemljištu od dve do 15 godina, delujući kao primarni izvor inokuluma.

Smanjenje prinosa soje zavisi od broja obolelih biljaka, kao i od faze razvoja u kojoj se biljka nalazila u periodu infekcije

Nakon žetve zaraženih useva, mikrosklerocije se nalaze u žetvenim ostacima useva i nakon njihovog razlaganja prelaze u zemljište.
U zemljištu se uglavnom nalaze na dubini od 0-20 cm. U nepovoljnim uslovima, kao što su nizak sadržaj hranljivih materija i temperature iznad 30°C, opstaju do tri godine. Inficirani žetveni ostaci soje su jedan od glavni hizvora inokuluma M. phaseolinaza infekciju ponika u proleće.

Najčešće se javlja u drugom delu vegetacije

U našim uslovima ugljenasta trulež korena i stabla se najčešće javlja u drugom delu vegetacije, kada infekcija nastaje na korenu. Nakon toga dolazi do širenja na prizemni deo stabla, bočne grane, a u povoljnim uslovima zahvata i veći deo biljke. Kao posledica prisustva mikrosklerocija u sprovodnim sudovima i nekrozi biljnog tkiva korena, listovi na obolelim biljkama venu, ne opadaju nego ostaju da vise

Ukoliko se radi o infekciji klijanaca i uslovima toplog i suvog proleća, klijanci se suše i propadaju. Međutim, ako dođe do pojave vlažnijeg i prohladnog vremena nakon infekcije, klijanci prežive, ali ostaju zaraženi i kasnije kada nastanu stresni uslovi, obično vezani za sušni period i visoke temperature, dolazi do ispoljavanja simptoma infekcije i početka uočavanja štete na usevu.  Klijanci mogu biti zaraženi u godinama kada su zemljišta suva i kada vladaju visoke temperature dve do tri nedelje.

Gljivica može penetrirati mahune i kolonizovati seme soje i bez stvaranja simptoma, ispoljavajući kasnije simptome formiranih mikrosklerocija u asimptomatskim semenkama kada nastanu povoljni uslovi za klijanje semena. Ponekad se mikroklerocije razvijaju u pukotinama na semenoj opni soje. Poznato je da može preživeti do tri godine u fazi micelije u asimptomatskim semenima ili kao mikrosklerocijau simptomatskim semenima.

Klijanje mikroklerocija na poljima pod sojom je favorizovano suvim zemljištem, visokim odnosom C:N u zemljištu, rastresitom strukturom zemljišta, laganog mehaničkog sastava i neštoviše koncentracije kiseonika > 16%.

Simptomi u stadijumu cvetanja soje

U stadijumu cvetanja, zaražene biljke pokazuju simptome u obliku nekrotičnih lezija na stablu, bočnim granama i lisnim peteljkama. Sa peteljki, gljivica se širi na mahune i zaražava zrna. Teško zaražene biljke preuranjeno umiru verovatno usled proizvodnje gljivičnih toksina, npr. Fazolina botriodiplodije i začepljenja sprovodnih sudova biljke domaćina. Kasnije, bolest rezultira slabim razvojem semena u mahuni, smanjuje veličinu semena, što konačno dovodi do gubitka prinosa.

Zastupljenost mikrosklerocija nakonu ginuća biljaka je najveća u korenu, manje su zastupljene u donjoj polovini stabljika, a najmanje u gornjem delu.

Ispoljavanje simptoma visokog nivoa korenske infekcije može nastati pre reproduktivnog razvoja, cvetanja, ukoliko je u ranoj fazi rasta soje prevladalo toplo i suvo vreme.  Vidljivi simptomi bolesti u polju su najočigledniji u uslovima koji smanjuju vigor biljaka, kao što je loša plodnost zemljišta, veliki broj biljaka, visoki sklopovi, nizak sadržaj vlažnosti zemljišta, visoke vazdušne temperature i postojanje povreda korena.

Negativan uticaj moderne poljoprivrede na zemljište

Zemljišta sa visokim sadržajem organske materije, povoljnih vodnih, vazdušnih i toplotnih režima, mogu bitno uticati na prihvatljivu brojnost patogena. Visoka mikrobiotička aktivnost zemljišta je jedan od puteva uspostavljanja biogene ravnoteže i optimalnih uslova za rast i razvoj useva soje bez bojazni da će doći do ozbiljnog narušavanja visine i kvaliteta prinosa.

Zemljišta sa visokim sadržajem organske materije, povoljnih vodnih, vazdušnih i toplotnih režima, mogu bitno uticati na prihvatljivu brojnost patogena

Samo postojanje i ekspanzija ovog patogena je posledica promenjenih klimatskih uslova, ali i indikator uticaja moderne poljoprivrede na zemljište, a preko njega na ukupnu poljoprivrednu proizvodnju. Visoki prinosi, odsustvo redovne obrade, paljenje žetvenih ostataka, bitno smanjen procenat humusa, radne mašine velikih radnih brzina, odsustvo dovoljnih količina stajskog đubriva, izražena hemizacijau poljoprivredi su praktično doveli do favorizacije patogena i njegovo iznošenje sa bioloških margina u centralno mesto problema proizvodnje soje, a i drugih biljnih vrsta u okviru moderne poljoprivrede (šećerna repa i suncokret).

Nekada je za predeo Vojvodine simbol bila masna crna zemlja, a sada je to sivi pokrivač, sve bliži boji peska, a i njenoj strukturi.

Mere kontrole

Obzirom da Macrophomina phaseolina u jačem intenzitetu napada biljke slabije vitalnosti, opasnost od infekcije može se znatno smanjiti ukoliko s eusev soje razvija u što je približnije optimalnim uslovima. Integracijom različitih agrotehničkih rešenja može se obezbediti efikasno upravljanje bolešću.

Preventivne agrotehničke mere uključuju:

 • setvu zdravog i prethodno dezinfikovanog semena u optimalnom roku;
 • izbalansiranu ishranu na osnovu agrohemijske analize zemljišta;
 • navodnjavanje useva u sušnim godinama (ovo je najefikasnija mera u suzbijanju ugljenaste truleži po duslovom da se radi o zemljištima visoke biogenosti);
 • optimalan sklop, ali i hranidbeni prostor biljke soje (prevelika gustina useva u sušnim i toplijim godinama povećava intenzitet zaraze)
 • rana setva takođe pospešuje intenzitet zaraze;
 • pravilna plodosmena (u proizvodnji sa usevima koji nisu domaćini ove gljivice u trajanju od dve do tri godine smatra se neophodnom za smanjenje nivoa infekcije M. phaseolinau jako inficiranim poljima. U tom slučaju se preporučuje jednogodišnja smena useva soje sa kukuruzomi sirkom u našim uslovima kao način za održavanje mikrosklerotskih populacija na prihvatljivom nivou (15 mikrosklerotija po gramu zemljišta)u odnosu na usev soje;
 • agrotehnička praksa obrade zemljišta utiče na raspodelu i veličinu biljnih ostataka ostavljenih na površini zemljišta, što zauzvrat utiče na raznolikost i gustinu patogenih i saprofitskih gljiva sistem obrade zemljišta prilagoditi svakoj parceli.

Pored ugljenaste truleži korena i stable na soji, ove godine uočene su, u značajnom procentu, i druge bolesti soje poput Sclerotinia sclerotiorum i Phommopsiscomplex-a, dok je na kasnim setvama soje kao i postrnim usevima, došlo do pojave Pamukove sovice (Helicoverpaarmigera) u većoj brojnosti ,koja je uzela danak u delu prinosa.

Stručna podrška: dipl.inž. Aleksandar Davidov, savetodavac, PSS Novi Sad


Povezana biljna vrsta

Soja

Soja

Sinonim: - | Engleski naziv: Soybean | Latinski naziv: Glycine max (L.) Merrill

Soja potiče iz Azije i vodeća je uljna i belančevinasta kultura, čije se zrno koristi kao izvor jestivih ulja (18 – 24 %) i belančevina (35 – 50 %) kako za ishranu ljudi tako i za... Više [+]

Tagovi

Soja Bolesti soje Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid Ugljenasta trulež korena i stabla soje Mere kontrole Simptomi Victoria Logistic


Partner