• Galenika Fitofarmacija
  • 19.05.2018. 14:30

Suzbijanje grinja u zasadu jabučastog i koštičavog voća

U uslovima visoke tehnologije gajenja jabuke (posebno gusta sadnja, veliko opterećenje i rodnost, pokrivanje zasada mrežama protiv grada), fitofagne grinje se bolje i brže razvijaju!

Foto: Galenika Fitofarmacija
  • 2.886
  • 125
  • 0

Voćarima je već dobro poznata crvena voćna grinja (Panonychus ulmi), ali poslednjih godina se u drugom delu vegetacije jabuke sve češće pojavljuje i obični paučinar (Tetranychus urticae). Obe ove štetne vrste grinja imaju veći broj generacija, veliki potencijal razmnožavanja, a konkretna brojnost im zavisi od klimatskh uslova, kvaliteta ishrane i uspešnosti mera suzbijanja. 

Grinje se hrane biljnim tkivom

U uslovima visoke tehnologije gajenja jabuke (posebno gusta sadnja, veliko opterećenje i rodnost, pokrivanje zasada mrežama protiv grada), fitofagne grinje se bolje i brže razvijaju! Grinje se hrane biljnim tkivom oštećujući sunđerasti mezofil, palisadni parenhim i hloroplaste, što dovodi do redukcije hlorofila i same fotosinteze. Crvena voćna grinja je veoma polifagna štetočina, oštećuje veliki broj biljnih vrsta.

Većina dominantnih sorata u savremenim zasadima jabuke su osetljive na napad fitofagnih grinja, npr. Zlatni i Crveni delišes, Breburn, Jonagold, Fudži, Gala, Ajdared i dr. 

Velike štete u sušnim godinama

Crvena voćna grinja u našim uslovima ima od pet do osam generacija, što zavisi od vremenskih uslova. U sušnim godinama pravi velike štete. Prosečno trajanje jedne generacije je oko 20 dana. Prezimljava u formi zimskih jaja položenih na račvama, naborima grana i oko pupoljaka. Larve se pile u aprilu, ima više generacija godišnje i sklona je prenamnožavanju. Larve i imago se hrane sišući sokove na naličju lista i tu polažu letnja jaja. U zavisnosti od temperatura, larve se pile za 7-10 dana i to je jako bitno znati zbog momenta tretmana akaricidima.

Tehnologija suzbijanja grinja

Tehnologija suzbijanja grinja se zasniva na potpunom uništavanju imaga prve generacije i onemogućavanja nastavka razmnožavanja tokom leta. Prvi korak u efikasnom suzbijanju prezimljavajućih jaja crvene voćne grinje je korišćenje mineralnog ulja GALMIN u koncentraciji 2%- 3%, u fenofazama mirovanja vegetacije. Ukoliko do pojave prvih odraslih stadijuma dođe u ranim fenofazama razvoja jabuke, na primer u fenofazi "roze pupoljak", veoma je svrsishodno korišćenje insekticida FOBOS (0,05%). Kasnije, tokom vegetacije za suzbijanje imaga crvenog pauka koristi se ABASTATE (0,1 %) uz obaveznu primenu okvašivača NU FILM 17 (0,1%). 

Grinja
Crvena voćna grinja u sušnim godinama pravi velike štete

Običan paučinar sisa biljne sokove

Početni period naseljavanja običnog paučinara je uvek sporadičan, javlja se mestimično, u tzv. "žarištima" (imago je slabo mobilan, pa se sporije širi). Karakteristika ove grinje je proizvodnja paučine na naličju lišća. Odrasla ženka je dugačka samo 0,6-1 mm i polaže 100-200 jaja. Larve do stadijuma odraslih grinja prolaze tri razvojna stadijuma. Između pojedinih stadijuma u razvoju miruju (tzv. statični stadijum), kada su vrlo otporne na primenu akaricida. Glavne štete pričinjavaju upravo larve sisanjem biljnih sokova, pa se napad koprivine grinje na lišću jabuka prepoznaje po specifičnom gubitku boje. Kod jakog napada lišće se potpuno osuši i otpada, po čemu se razlikuje od šteta koje uzrokuje crvena voćna grinja (mramorno-žuto lišće ostaje na stablu). 

Tretiranje običnog paučinara

S obzirom na to da ne prezimljava u formi zimskih jaja u krošnji jabuka, kao crveni voćni pauk, tretiranje mineralnim uljima pred početak vegetacije ne umanjuje njihovu prezimljujuću brojnost. Budući da na naličju lista formiraju paučinu, uspeh suzbijanja umnogome zavisi od kvaliteta tretiranja - veće količine rastvora (najmanje 800 l/ha ili više) ili primeni dodatnih sredstva za poboljšanje perzistentnosti (ađuvanti ili okvašivači).

Galenika Fitofarmacija nudi paletu rešenja protiv grinja

Najveći problem u suzbijanju grinja je kada se u istom trenutku u zasadu nalaze svi razvojni stadijumi grinja. S obzirom na to da je većina do sada registrovanih akaricida efikasna samo na stadijum imaga, rezultati suzbijanja bili su ograničeni i zahtevali su i više ponavljanja

U paleti Galenika Fitofarmacije nalazi se specifični akaricid URANUS koji ima ovolarvicidno delovanje tj. efikasan je na sve nezrele stadijume razvoja - jaja i larvene stadijume. URANUS se koristi u koncentraciji od 0,05%. Nakon aplikacije Uranus ima sposobnost vezivanja za parenhim lisnog tkiva, čime se obezbeđuje dug period delovanja tokom piljenja larvi od četiri do šest nedelja. U uslovima prenamnoženja i mešovitih populacija, a radi suzbijanja svih razvojnih stadijuma grinja, tj. prekidanja razvoja generacija, preporučuje se kombinovanje URANUSA sa nekim od adulticida - ABASTATE (0,1%) ili FOBOS (0,05%).

Za više informacija o karakteristikama i načinu upotrebe svih preparata obratite se stručnom timu Galenika Fitofarmacija dole navedene kontakte!


Tagovi

Grinje Crvena voćna grinja Obični paučinar Koprivina grinja Suzbijanje grinja Uranus Abastate Fobos Galenika Fitofarmacija


Partner

Galenika Fitofarmacija A.D

Batajnički drum bb, 11080 Beograd - Zemun, Srbija
tel: +381 11 3072 301, fax: +381 11 3072 310, e-mail: vasiljevic@fitofarmacija.rs web: http://www.fitofarmacija.rs/