6-benziladenin (BA)

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano samo kao regulator rasta.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na zaštitu vodenih organizama.
Kada je to odgovarajuće, primenjuju se mere za smanjenje rizika, kao što su zaštitne zone.