Amidosulfuron

Amidosulfuron je selektivna sistemična aktivna materija namenjena za suzbijanje jednogodišnjih i manjeg broja višegodišnjih širokolisnih korova u ozimim i jarim žitaricama - pšenici i ječmu. Korovska biljka ga apsorbuje preko lista, a malim delom iz  zemljišta. Učinak na korove vidljiv je nakon 3-5 nedelja primene. Upotreba: od faze 3 lista do pojave drugog kolenca pšenice i ječma. Za suzbijanje Galium spp može da se primeni i u periodu klasanja. Može da se koristi kod zobi, ali i na niskim temperaturama (od + 5 °C ). Upotrebljava se i za suzbijanje korova na travnjacima, pašnjacima i golf terenima. Umereno perzistentan. Ograničava samo setvu postrnih useva. Nakon prskanja dovoljan je jedan sat bez padavina da ga biljka potpuno usvoji. Nakon apsorbovanja rast korova se zaustavlja, a posle 7-14 dana pojavljuju se crvenkasto-plavo-ljubičaste mrlješto je prvi znak letalnih promena u biljci. Vrlo dobro ga podnose sve vrste žitarica (ozime i jare): pšenica, raž, tritikale i ječam.

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Sekator OD OD 10,00%
(Amidosulfuron) 2,50%
(Jodosulfuron) 12,50%
(Mefenpir dietil) 2,50%
(Jodosulfuron-metil-natrijum)
Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 120923-37-7 CIPAC br. 515 2008/40/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u 3-(4,6-dimetoksipirimidin-2-il)-1-(N-metil-N-metilsulfonilaminosulfonil) urea ili 1-(4,6-dimetoksipirimidin-2-il)-3-mesil(metil)sulfamoilurea

Čistoća ≥ 970 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Prilikom ocene dokumentacije za registraciju sredstava za zaštitu bilja koja sadrže amidosulfuron za druge namene osim primene na livadama i pašnjacima, posebna pažnja se obraća na uslove za registraciju, odnosno da li su svi potrebni podaci i informacije dostavljeni pre odlučivanja o registraciji.
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • zaštitu podzemnih voda usled mogućnosti zagađenja nekim od proizvoda degradacije aktivne supstance, ako se amidosulfuron primenjuje u područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima,
  • zaštitu vodenih biljaka.

U odnosu na identifikovane rizike, kada je to odgovarajuće, moraju se primeniti mere za smanjenje rizika, kao što su zaštitne zone.