Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao insekticid.
DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
Uslovi za primenu, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika.