Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao insekticid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
Uslovi za primenu moraju uključiti, kada je to odgovarajuće, mere za smanjenje rizika.