Bifenoks

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 42576-02-3 CIPAC br 413 2008/66/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u metil 5-(2,4-diklorfenoksi)-2-nitrobenzoat

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • bezbednost operatera i osiguranje da je u uslovima primene propisano nošenje odgovarajuće opreme za ličnu zaštitu,
  • izloženost potrošača ostacima bifenoksa putem hrane životinjskog porekla ili narednim biljkama u plodoredu.