Bifentrin

Izražene rezidualnosti. Za suzbijanje parazita u voćarstvu (crveni pauk, kruškina buva i drugi), grozdovih moljaca, ratarskih štetočina, (leme, tripsa, štitastih vaši i drugih), krompirove zlatice, crvenog pauka i štitastih moljaca na krastavcima, paradajzu, pasulju... Nije dozvoljen na ostalim vrstama povrća. S.O. = II ispod 25%, inače = III. LD 50 520 (aktivna materija 53%). Karenca: 7 dana krompir, pasulj, salatni krastavac; 14 dana paradajz; 21 dan duvan, šećerna i stočna repa; 28 dana jezgričave voćke; 35 dana vinova loza, žitarice; 49 dana uljana repica i kukuruz.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br.: 82657-04-3 CIPAC br.: 415

Hemijski naziv prema IUPAC-u 2-metilbifenil-3-ilmetil (Z)-(1RS,3RS)-3-(2-klor-3,3,3-trifl uorprop-1-enil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano insekticid.

DEO B 
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • perzistetnost u životnoj sredini,
  • rizik od bioakumulacije i biomagnifikacije,
  • zaštitu operatra i radnika i, kada je to odgovarajuće, osiguranje da uslovi za primenu uključuju nošenja odgovarajuće opreme za ličnu zaštitu,
  • rizik za vodene organizme, a naročito ribe i beskičmenjake, kao i neciljane zglavkare i ščele i osiguranje da uslovi registracije, kada je to odgovarajuće, uključuju mere za smanjenje rizika.