Bitertanol

Koristi se protiv šupljikavosti lista koštunjavih voćaka i pegavosti lista višnje. Prskati 2-3 puta. Efikasan i protiv krastavosti plodova jabuke i kruške, kruškine rđe, cerkospore šećerne repe. LD50 500. S.O. = III. Karenca: 14 dana za krastavce, 28 dana za jabuke i kruške, 35 dana za šećernu repu, a za koštunjavo voće i lubenice karenca je osigurana dozvoljenim vremenom primene sredstva.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br.: 55179-31-2 CIPAC br.: 386

Hemijski naziv prema IUPAC-u 1-(bifenil-4-iloksi)-3,3-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol(20:80 omjer izomera (1RS,2RS) i (1RS,2SR)

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano za tretiranje semena. tretiranje semena se može vršiti jedino u profesionalnim doradnim centrima. Doradni centri moraju primenjivati najbolju dostupnu tehniku kako bi se osiguralo da otprašivanje u toku tretiranja, skladištenja i transporta semena bude minimizirano.

DEO B 
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • bezbednost operatera i radnika i osiguranje da je u uslovima primene uključeno nošenje opreme za ličnu zaštitu, kada je to odgovarajuće,
  • izloženost potrošača metabolitima triazola putem hrane (TDMs),
  • rizik za ptice i sisare.

Uslovi za primenu, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mera za smanjenje rizika