Bromoksinil

Ova aktivna materija izaziva inhibiciju procesa fotosinteze, svojstvenu svim zelenim biljkama kojim svetlosnu energiju sunca pretvara u šećere. Fitotoksičan kada se primenjuje s uljem i na temperaturama višim od 22 0C ili u vlažnim uslovima. Relativno nizak LD50! Selektivni kontaktni preparat za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu. U vreme primene kukuruz treba da bude u fazi 2-4 lista, a korovi u stadijumu 4-6 listova. Kompatibilan s većinom preparata. Ne prskati po hladnom, vetrovitom i kišovitom vremenu. Potrebno 6 sati od tretiranja bez padavina da bi preparat u celosti bio usvojen. LD50 190. S.O. = II. Karenca: 63 dana kukuruz za zrno i silažni; ostalo OVP.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 1689-84-5 CIPAC br. 87 2004/58/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u 3,5 dibrom-4-hidroksibenzonitril

Čistoća 970 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na zaštitu ptica i divljih sisara, a naročito pri primeni u toku zime, kao i za  zaštitu vodenih organizama.
Uslovi za registraciju uključuju, kada je to odgovarajuće, mere za smanjenje rizika.