Ciazofamid

Karenca: 7 dana krompir, 4 dana konzumni paradajz; 10 dana industrijski paradajz; 21 dan vinova loza (vinske sorte) i 28 dana stone sorte.

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Ranman Top SC 16,00%
(Ciazofamid)
ISK Biosciences /
Vita Market Belchim Crop Protection d.o.o.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 120116-88-3 CIPAC br. 653 2003/23/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u 4-klor-2-cijano-N,N-dimetil-5-P-tolil-imidazol -1-sulfonamid

Čistoća 935 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao fungicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije. U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • zaštitu vodenih organizama,
  • brzinu razgradnje metabolita CTCA u zemljištu.

Kada je to odgovarajuće, primenjuju se mere za smanjenje rizika ili ograničenje primene.