Ciram

Koristi se i za premazivanje rana nakon rezidbe i saniranje rana uzrokovanih gljivicama. (Pa). LD50 1400.O. = III. Pridržavati se uputstva o primeni.

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao fungicid ili repelent.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • zaštitu neciljanih zglavkara i vodenih organizama. Kada je to odgovarajuće, moraju se primeniti mere za smanjenje rizika,
  • akutnu izloženost potrošača putem hrane.