Dikamba

Ova aktivna materija izaziva poremećaj ravnoteže hormona odgovornih za izduživanje i deljenje ćelija, sintezu belančevina i disanje. Translokacioni preparat za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih korova u žitaricama, kukuruzu (faza 3-5 listova) i na strništima. Širokog spektra. Naročito efikasan na obični ladolež. Preko lista se premešta u sve delove biljke. Uglavnom prisutan u složenim preparatima. Na korovima se javljaju deformacije delova ili cele biljke (uvijanja) i nakon desetak dana dolazi do uginuća. LD50 1040-2900. S.O. = III. Karenca: 70 dana kukuruz za silažu; OVP za kukuruz za zrno. Tretirani korovi ne smeju da se koriste za ishranu domaćih životinja.

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Motikan SL 48,00%
(Dikamba)
Stockton d.o.o. /
Stockton d.o.o. Euroazijski pesticidi d.o.o.
Samba SL 48,00%
(Dikamba)
Sharda Cropchem Limited /
Herbos d.d.
Arrat WG 25,00%
(Tritosulfuron) 50,00%
(Dikamba)
BASF /
Chromos Agro d.d. BASF Chromos Agro d.d.
Cambio SL 9,00%
(Dikamba) 32,00%
(Bentazon) 34,90%
(Bentazon Na-so) 9,90%
(Dikamba Na-so)
BASF /
Chromos Agro d.d. BASF Chromos Agro d.d.
Dicopur Top 464 SL SL 34,40%
(2,4 – D) 12,00%
(Dikamba) 34,40%
(2,4-DB)
Nufarm /
Orchem d.o.o.
Meristo Plus SC 5,00%
(Mezotrion) 12,00%
(Dikamba)
Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro Srbija
Callam SL 12,50%
(Tritosulfuron) 60,00%
(Dikamba)
BASF /
BASF
Stellar SL 5,00%
(Topramezon) 16,00%
(Dikamba)
BASF /
BASF Srbija
Casper 55 WG/Rosan WG 50,00%
(Dikamba) 5,00%
(Prosulfuron)
Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro Srbija
Oceal SG 70,00%
(Dikamba)
Rotam, Hong Kong /
Mantis, Novi Sad
Vikamba SL 48,00%
(Dikamba)
Zorka Klotild /
Zorka Klotild
Plamen K SL 48,00%
(Dikamba)
Galenika Fitofarmacija /
Galenika Fitofarmacija
Plamen SL 48,00%
(Dikamba)
Galenika Fitofarmacija /
Galenika Fitofarmacija
Phantom 48 SL SL 48,00%
(Dikamba)
Luxembourg Israel /
Luxembourg Srbija
Palacid 480 SL SL 48,00%
(Dikamba)
Pinus Agro d.o.o. /
Pinus Plus d.o.o.
Krit SL 48,00%
(Dikamba)
Agromarket /
Agromarket
Inferno SL 48,00%
(Dikamba)
Kingtai /
Smaragd oil, Novi Sad
Dikasav 480 SL SL 48,00%
(Dikamba)
Gharda Chemicals Limited /
Chemical Agrosava
Dikamba 480 SL SL 48,00%
(Dikamba)
Agrovojvodina mehanizacija doo /
Agrovojvodina
Bevekamba SL 48,00%
(Dikamba)
CNCCJC Kina /
BV Komerc
Basico 480 SL SL 48,00%
(Dikamba)
Sharda Cropchem Limited /
Shardaserb, Beograd
Banvel 480 SL SL 48,00%
(Dikamba)
Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro Srbija Agromarket
Agrodimark SL 48,00%
(Dikamba)
Sinochem /
Agromarket
Colloseum SL 48,00%
(Dikamba)
Chemical Agrosava /
Chemical Agrosava
Agemark SL 48,00%
(Dikamba)
Honbor, Kina /
Agromarket
Nikita WG 15,00%
(Mezotrion) 10,00%
(Nikosulfuron) 31,25%
(Dikamba)
Adama Agricultural Solutions Limited /
Danon d.o.o.
Mural WG 75,00%
(Tribenuron-metil) 48,00%
(Dikamba)
Galenika Fitofarmacija /
Galenika Fitofarmacija

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br.: 1918-00-9 CIPAC br.: 85 2008/69/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u 3,6-diklor-2-metoksibenzojeva kiselina

Čistoća ≥ 850 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid. 

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na neciljane organizme.
Uslovi za primenu, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika.