Dikvat

Masovno se koristi kada treba suzbiti korove, kratko vreme pre ili nakon setve/sadnje, a pre nicanja kulture. Traženi su jer deluju brzo i ne ostavljaju biološki aktivne rezidue u zemljištu. Mana im to je što su delotvorni samo na jednogodišnje korove. Svi višegodišnji i dobro ukorenjeni jednogodišnji korovi se vrlo brzo regenerišu i nastavljaju neometan rast i razvoj. Postoje četiri grupe herbicida čije je delovanje usko povezano s fotosintezom. Jednu, posebnu čini ova manja grupa (po broju aktivnih materija), ali  je ona velika po prometu i primeni.

Kakav je mehanizam delovanja ovih herbicida?

Treba ih primeniti po vedrom i sunčanom vremenu kada se energija sunca u dovoljnoj meri akumulira u hlorofilu (slično sunčanim ćelijama). Ista se koristi i za pokretanje ("paljenje" elektrona u ciklusu, koji se stručno opisuje kao "Fotosistem I". Primena dikvata ili parakvata skreće tok strujanja elektrona, pa tako dolazi do oslobađanja visokoaktivnih slobodnih radikala, koji vrlo brzo razaraju ćelijske zidove (za približno 15 minuta). Iz ćelije curi sadržaj i dolazi do pojave prvih (golom oku) vidljivih simptoma u vidu žućenja i pada turgora (desikacije). Letalni učinak nastaje pri sunčanom vremenu već za nekoliko sati, budući da se oslobađa velika količina energije i štetnih radikala. Ove pojave se manifestuju na svim biljkama (korovskim) ali i kulturnim! Veoma rastvorljiv u vodi. Izuzetno otrovan za sisare. Razgradnja se najvećim delom odvija pomoću ultraljubičastog zračenja, dok je uticaj mikroorganizama neznatan. Preparat se koristi za desikaciju (sušenje) semenskog i merkatilnog krompira, soje (14 dana pre berbe), suncokreta, uljane repice (najkasnije 14 dana pre žetve) lucerke i deteline (u zrenju). Sušenje treba obaviti u vreme biološke zrelosti useva. Koristi se i za lokalno suzbijanja žarišta Cuscuta spp. u 0,5% koncentraciji. Primenjuje se i za suzbijanje svih izniklih korova neposredno pred nicanje: krompira, kupusnjača, paradajza, paprike, šargarepe, peršuna (3 l/ha), luka (3-5 l/ha), u zasadima voćaka i vinove loze (stariji od 2 godine) tokom vegetacije, krastavaca, lubenica i dinja (1,5-2 l/ha). Za zaštitu hrizantema i ruža pre sadnje (0,1%) koncentracija. LD50 231. S.O. = II. (preko 20% aktivne materije); inače III. Reglone Forte.  Karenca: 28 dana vinova loza, zasadi voća, ispaša; 10 dana pre vađenja krompir; 7 dana pasulj; 5 dana pre kombajniranja uljana repica; 3 dana pre žetve: suncokret, soja i lucerka.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 2764-72- 9 (ion), 85-00-7 (dibromid) CIPAC br. 55 2010/77/EU

Hemijski naziv prema IUPAC-u 9, 10-dihidro-8a,10a-diazonijafenantrenov ion (dibromid)

Čistoća 950 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Na osnovu informacija sa kojima se sada raspolaže dozvoljen je za primenu samo kao zemljišni herbicid i desikant. Primena za suzbijanje akvatičnih korova nije dozvoljena. 

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • mogući uticaj na vodene organizme i osiguranju da uslovi registracije uključuju, kada je to odgovarajuće, mere za smanjenje rizika,
  • bezbednost operatera, koji nisu profesionalni korisnici i osiguranje da uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, uključuju i mere za smanjenje rizika.