Dimoksistrobin

To je sistemik. Deluje preventivno i kurativno. Dolazi u preparatu u kombinaciji s boskalidom. LD50 = 700. Karenca: 56 dana uljana repica, a 35 suncokret.

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Pictor DF 20,00%
(Dimoksistrobin) 20,00%
(Boskalid)
BASF /
BASF Chromos Agro d.d.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 149961-52-4 CIPAC br. 739 2006/75/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u (E)-o-(2,5-dimetilfenoksimetil)-2-metoksiimino-N-metilfenilacetamid

Čistoća ≥ 980 g/kg

Posebne odredbe DEO A Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao fungicid. DEO B Prilikom procene dokumentacije za registraciju sredstva za zaštitu bilja koje sadrži dimoksistrobin za primenu u zaštićenom prostoru posebna pažnja se obraća na uslove za registraciju, odnosno da li su svi potrebni podaci i informacije dostavljeni pre odlučivanja o registraciji. Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije. U ukupnoj proceni rizika, posebna pažnja se obraća na:

  • zaštitu podzemnih voda pri primeni dimoksistrobina na poljoprivrednim kulturama koje imaju slabu sposobnost usvajanja, i/ili u područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem ili nepovoljnim klimatskim uslovima;
  • zaštitu vodenih organizama. 
Uslovi za primenu, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika.