Etofumesat

Ova aktivna materija izaziva inhibiciju sinteze lipida neophodnih za izgradnju ćelijske membrane, harmoniju razvoja i normalne funkcije unutar biljke. Zemljišni kontaktni i rezidualni preparat za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova. Korov ga najvećim delom usvaja korenom (širokolisni) i koleoptilom (uskolisni). U kombinaciji s drugim aktivnim materijama. Fitotoksične pojave kod visokih doza i temperatura (> 20 oC). Ne koristiti ga na zemljištima s više od 5% humusa kao i na jakom suncu. Na lakšim zemljištima upotrebljava se u manjim dozama. Sadržaj aktivne materije se smanjuje za 50% u roku 245 dana posle primene. Na tretiranim površinama odmah može da se seje jedino šećerna repa. Ukoliko se koristi u maksimalnim dozama pšenica ne sme da se poseje ni sledeće godine zbog perzistentnosti. Nakon dubokog oranja, na proleće, dozvoljena je setva: svih ratarskih kultura, semenskih trava i strnih žitarica. Pre setve sledeće kulture poželjno je obaviti oranje na dubinu 20 cm. LD50 1200. S.O. = III. Karenca: OVP - šećerna, stočna repa i travnjaci.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 26225-79-6 CIPAC br. 223 2002/37/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u (±)-2-etoksi-2,3-dihidro-3,3- dimetilbenzofuran-5-ilmetansulfonat

Čistoća 960 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na zaštitu podzemnih voda, ako se etofenproks primenjuje u područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima, a kada je to odgovarajuće, moraju se primeniti mere za smanjenje rizika.