Flufenacet

Ova aktivna materija inhibira rast čvorova busanja trava. Preparat iz nove grupe oksiacetamida. Po spektru i delovanju sličan acetanilidima. Deluje kao inhibitor deljenja ćelija. Vrlo povoljnih ekoloških i toksikoloških osobina i nižih doza u odnosu na standarde. Delotvoran u suzbijanju uskolisnih i nekoliko raširenih širokolisnih korova u periodu posle  setve, a pre nicanja, kao i u ranom periodu posle nicanja gajene biljke. Naročito efikasan na Sorghum halepense iz semena. Nastao u Bayeru 1988. godine. LD50 589 - 1617. S.O. = III. Karenca: OVP.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 142459-58-3 CIPAC br. 588 2003/84/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u 4’-fl uor-N-izopropil-2-[5- (trifl uormetil)-1,3,4-tiadiazol- 2-iloksi]acetanilid

Čistoća 950 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na: 

  • zaštitu podzemnih voda, ako se flufenacet primenjuje na područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima,
  • zaštitu algi i drugih vodenih biljaka,
  • zaštitu lica koja primenjuju sredstva za zaštitu bilja.

Kada je to odgovarajuće, primenjuju se mere za smanjenje rizika.