Flurohloridon

Ova aktivna materija izaziva inhibiciju enzima fitoenske desaturaze (PDS) odgovornog za sintezu karotenoida. Bez karotenoida, koji ima zaštitnu ulogu, molekul hlorofila se vrlo brzo razgrađuje, pa su novi listovi svetložute ili bele boje. To je kontaktni zemljišni preparat namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i nekih uskolisnih korova. Dobre selektivnosti i dugotrajnog delovanja. Primenjuje se kao herbicid za upotrebu posle setve a pre nicanja gajene kulture u kombinaciji s drugim aktivnim materijama radi veće delotvornosti na prisutnu korovsku floru. Doziranje prilagoditi sadržaju humusa. Ne primenjivati ga na zemljištima s manje od 1,5% humusa. Optimalno vreme primene: pre nicanja useva. Nakon upotrebe izbegavatii setvu uljane repice. U uslovima suše može da bude fitotoksičan (prolazno) na pšenici. Nije za primenu u kukuruzu u postu. Tada je fitotoksičan. LD50 1980. S.O. = III. Karenca: 63 dana krompir i silažni kukuruz; suncokret i kukuruz za zrno OVP.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 61213-25-0 CIPAC broj: 430

Čistoća ≥ 940 g/kg.

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • rizik za neciljane biljke i vodene organizme,
  • zaštitu podzemnih voda ako se primenjuje u područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem ili nu epovoljnim klimatskim uslovima.

Uslovi registracije, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika.