Fluroksipir

Ova aktivna materija izaziva poremećaj ravnoteže hormona odgovornih za izduživanje i deljenje ćelija, sintezu belančevina i disanje. Preparat namenjen za suzbijanje nekih širokolisnih korova u semenskim žitaricama (Galium), kukuruzu (Abutilon), voćnjacima (Convolvulus, Rubus...), luku, odnosno na pašnjacima i livadama (Lamium, Taraxacum...). Jedan sat nakon prskanja ceo preparat je u biljci, pa nema opasnosti od ispiranja. U luku se koristi kada korovi imaju 2-6 listova, a luk 2-6 pravih listova. Karenca: 63 dana za žitarice, kukuruz i jezgrovito voće; 21 dan livade i pašnjaci za ispašu i košenje; 70 dana za glavice luka (ne koristiti u mladom salatnom luku). Slamu ne koristiti za kompost namenjen povrću. LD50 2405. S.O. = III.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 69377-81-7 CIPAC br. 431 2007/21/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u 4-amino-3,5-diklor-6-fl uor-2- piridiloksioctena kiselina

Čistoća 950 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • potencijlnu kontaminaciju podzemnih voda metabolitom piridinolom, ako se fluroksipir primenjuje na područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem ili nepovoljnim klimatskim uslovima,
  • rizik za vodene organizme.

Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, uključuju mere za smanjenje rizika.