Fosmet

Insekticid namenjen za suzbijanje štetnih insekata u voćarstvu.

Identifikacione oznake (brojevi) CIPAC broj: 318 CAS broj: 732-11-6

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao insekticid i akaricid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika, posebna pažnja se obraća na:

  • zaštitu ptica, sisara, vodenih organizama, pčela i drugih neciljanih zglavkara. Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika, kao što su zaštitne zone i smanjenje spiranja i ispiranja u površinske vode,
  • bezbednost operatera i osiguranje da uslovi za primenu propisuju nošenje odgovarajuće opreme za ličnu zaštitu, a naročito sredstava za zaštitu organa za disanje.