Hlormekvat

Deluje kao inhibitor sinteze giberelina.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS број: 7003-89-6 (hlormekvat) CAS број: 999-81-5 (hlormekvat hlorid) CIPAC број: 143 (hlormekvat) CIPAC број: 143.302 (hlormekvat hlorid)

Čistoća ≥ 636 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao regulator rasta za primenu u pirinču i tritikale i na biljkama koje ne služe za proizvodnju hrane.

DEO B
Prilikom procene dokumentacije za registraciju sredstava za zaštitu bilja koja sadrže hlormekvat za druge namene, osim za primenu u pirinču i tritikale i na biljkama koje ne služe za proizvodnju hrane, posebna pažnja se obraća na uslove za registraciju, odnosno da li su dostavljeni svi potrebni podaci i informacije pre odlučivanja o registraciji.
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • bezbednost operatera i radnika i osiguranju da je u uslovima primene propisano nošenje odgovarajuće opreme za ličnu zaštitu,
  • zaštitu ptica i sisara.

Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti i mere za smanjenje rizika.