Izoksaflutol

Ova aktivna materija izaziva inhibiciju enzima hidroksi fenil piruvat dioksigenaze (HPPD) odgovornog za sintezu karotenoida. Bez karotenoida, koji imaju zaštitnu ulogu, molekul hlorofila se vrlo brzo razgrađuje, pa su novi listovi bele ili svetložute boje. Zemljišni preparat namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i (nekih) uskolisnih korova. Nakon usvajanja ksilemom i floemom kreće se celom biljkom. Upotreba: posle setve, a pre nicanja ili vrlo rano odmah nakon nicanja kulture. Najbrže se uočava u meristemu zbog blokade sinteze pigmenata i beloj boji listova. U nekim zemljama registrovan je i za ranu primenu nakon nicanja gajene biljke (do faze 3 lista kukuruza). Najčešće se primenjuje u kombinaciji s nekim od acetanilida. Efikasan i u sušnim prolećima. Fitotoksičan na ranim hibridima, nakon obilnih padavina i na peskovitim zemljištima gde je pH faktor viši od 7,5. U postu se ne primenjuje u kombinaciji sa EC formulacijama, uljima i okvašivačima. U slučaju propadanja useva dozvoljena je samo setva kukuruza. Ograničenja za setvu ozimih i jarih useva nema. LD50 5000. S.O. = III. Karenca: OVP za zrno kukuruza. Kukuruz ne sme da se silira pre faze mlečnog zrenja. Sadržaj aktivne materije se smanjuje za 50% u roku 120 dana nakon primene.

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na zaštitu podzemnih voda ako se primenjuje na područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem ili nepovoljnim klimatskim uslovima.
Kada je to odgovarajuće, primenjuju se mere za smanjenje rizika ili monitoring program.