Kaptan

Aktivna materija površinskog dejstva. Suzbija najopasnije bolesti na voću, vinovoj lozi, povrću i cveću. Najdelotvorniji je u preventivnoj primeni protiv fuzikladijuma. LD50 9000. S.O. = III. Karenca: 21 dan voćke; 35 dana vinova loza; OVP za višnju. Ne sme da se koristi u jagodama i folijarno na povrću.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 133-06-02 CIPAC br. 40 2007/5/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u N-(triklormetiltio)cikloheks-4-en-1,2-dikarboksimid

Čistoća ≥ 910 g/kg Nečistoće:perklormetilmerkaptan (R005406): najviše do 5 g/kg folpet: najviše do 10 g/k

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao fungicid.

DEO B
Prilikom procene dokumentacije za registraciju sredstava za zaštitu bilja koja sadrže kaptan za druge namene, osim za paradajz, posebna pažnja se obraća na uslove za registraciju, odnosno da li su dostavljeni svi potrebni podaci i informacije pre odlučivanja o registraciji.
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • bezbednost operatera i radnika. Dozvoljeni uslovi za primenu moraju da propisuju nošenje odgovarajuće opreme za ličnu zaštitu i mere za smanjenje rizika da bi se smanjila izloženost,
  • izloženost potrošača putem hrane,
  • zaštitu podzemnih voda u osetljivim područjima. Uslovi za registraciju uključuju mere za smanjenje rizika monitoring program u osetljivim područjima, kada je to odgovarajuće,
  • zaštitu ptica, sisara i vodenih organizama. Uslovi za registraciju moraju uključiti mere za smanjenje rizika.