Karbetamid

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 16118-49-3 CIPAC broj: 95

Čistoća ≥ 950 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • zaštitu podzemnih voda kada se karbetamid primenjuje u područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima,
  • rizik za neciljane biljke,
  • rizik za vodene organizme. Uslovi za primenu, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika.