Kieselgur (Diatomejska zemlja)

Identifikacione oznake (brojevi) CIPAC broj: 647 CAS broj: 61790-53-2

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao insekticid i akaricid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
Uslovi za primenu, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika.