Klomazon

Ova aktivna materija izaziva inhibiciju više sličnih enzima (HPPD), odgovornih za sintezu karotenoida. Bez karotenoida, koji imaju zaštitnu ulogu, molekul hlorofila se vrlo brzo razgrađuje, pa su novi listovi bele ili svetložute boje. Prenošenjem kroz vazduh ili isparavanjem može na listovima da izazove prolazno beljenje ili žućenje susednih kultura. Zemljišni preparat za suzbijanje uskolisnih i nekih širokolisnih korova (i Cirsium spp). Primena posle setve ili sadnje, a pre nicanja ili pre setve ili sadnje uz inkorporaciju. Apsorbuje se korenom i premešta ksilemom ka vrhu biljke i difuzijom dospeva u listove. Ne pokazuje sposobnost kretanja u suprotnom smeru ili iz lista u list. U cilju proširenja spektra koristi se u kombinaciji s drugim aktivnim materijama. Perzistentan je, pa treba voditi računa o plodoredu! Sadržaj aktivne materije se smanjuje za 50% u roku 83 dana posle primene. Nakon 9 meseci od primene dozvoljena je setva: kukuruza, pasulja, graška i sadnja paradajza; nakon 16 meseci: zobi, prosa, lucerke i paradajza iz semena; nakon 18 meseci: šećerne i stočne repe. Nakon 12 meseci dozvoljena setva svih ostalih useva. S.O. = III. LD50 1369. Karenca: 91 dan krompir, ostalo OVP. Tretirati samo površine udaljene najmanje 50 metara od zasada voćaka. Efikasan za samonikli suncokret, ali ne i za: Anthemis spp i Matricaria spp.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br.: 81777-89-1 CIPAC br.: 509 2007/76/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u 2-(2-klorbenzil)-4,4-dimetil-1,2-oksazolidin-3-on

Čistoća 960 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • bezbednost operatera i osiguranje da je u uslovima primene propisano nošenje odgovarajuće opreme za ličnu zaštitu,
  • zaštitu neciljanih biljaka. Mora se osigurati da uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, uključuju mere za smanjenje rizika, kao što su zaštitne zone