Linuron

U slučaju većih padavina, nakon primene moguće fitotoksične pojave na naklijalom semenu budući da je samo "prostorno" selektivan! Zemljišni i folijarni (u manjoj meri) preparat za suzbijanje širokolisnih korova u: kukuruzu, soji, suncokretu, krompiru i šargarepi. U svetu se koristi i u: šparglama, peršunu i celeru. Korovska biljka ga usvaja korenom i listom. Za dobar učinak potrebna je dobra predsetvena priprema i vlaga u zemljištu. Do odumiranja korova dolazi tokom 8-14 dana. Kroz biljku se kreće prema vrhu stabljike. Nije za upotrebu na zemljištima s manje od 1,5% i više od 6% humusa. Ne treba ga koristiti u mladoj šargarepi namenjenoj za prodaju. LD50 1500-4000. S.O. = III. Karenca: 91 dan šargarepa, OVP - soja i suncokret. Radna karenca: 24 sata.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 330-55-2 CIPAC br. 76 2003/31/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u 3-(3,4-diklorfenil)-1-metoksi- 1-metilurea

Čistoća 900 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na: 

  • zaštitu divljih sisara, neciljanih zglavkara i vodenih organizama. Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika, 
  • zaštitu operatera.