Lufenuron

Inhibitor hitinaze. Upotrebljava se za suzbijanje larvi krompirove zlatice, jabukinog smotavca, savijača kožice ploda i grozdovih moljaca. LD50 3000. S.O. = II. Karenca: 7 dana za krompir i papriku u polju, patlidžan; 28 dana za jezgričavo voće i 42 dana za vinovu lozu. Radna karenca je 24 sata.

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Match 050 EC EC Lufenuron Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro d.o.o.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 103055-07-8 CIPAC br. 704 2009/77/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u (RS)-1-[2,5-diklor-4-(1,1,2,3,3,3-heksafl uorpropoksi)fenil]-3-(2,6-difl uorbenzoil)urea

Čistoća ≥ 970 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao insekticid za primenu u zatvorenom prostoru ili za primenu na otvorenom prostoru, ali samo u obliku mamaka.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • visoku perzistetnost lufenurona u životnoj sredini i visok rizik od bioakumulacije i osiguranje da primena lufenurona nema negativan dugotrajan efekat na neciljane organizme,
  • zaštitu ptica, sisara, zemljišnih neciljanih organizama, pčela, neciljanih zglavkara, površinskih voda i vodenih organizama u osetljivim područjima.