Malation

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 121-75-5 CIPAC broj: 12

Čistoća ≥ 950 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao insekticid.
Primenu sredstva za zaštitu bilja koja sadrže malation mogu vršiti samo lica koja poseduju rešenje o primeni naročito opasnih sredstava za zaštitu bilja.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • bezbednost operatera i radnika. Uslovi za primenu moraju propisati nošenje adekvatne opreme za ličnu zaštitu,
  • zaštitu vodenih organizama. Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti i mere za smanjenje rizika, kao što su zaštitne zone;
  • zaštitu insektivornih ptica i pčela. Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti i mere za smanjenje rizika. Što se tiče pčela, na deklaraciji i uputstvu za primenu moraju biti navedene mere kojima se sprečava izlaganje pčela.

Na etiketi svih formulacija sredstava za zaštitu bilja koja sadrže malation moraju biti navedene neophodne instrukcije za smanjenje rizika od formiranja izomalationa iznad dozvoljenh granica u toku skladištenja i transporta.
Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti i druge mere za smanjenje rizika.