Mekoprop

Ova aktivna materija izaziva poremećaj ravnoteže hormona odgovornih za izduživanje i deobu ćelija, sintezu belančevina i disanje. LD50 930. S.O. = III. Karenca: 28 dana za livade i pašnjake (za ispašu); OVP za žitarice.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 7085-19-0 CIPAC broj: 51

Čistoća 930 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na: 

  • mogućnost zagađenja podzemnih voda ako se mekoprop primenjuje u područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem ili nepovoljnim klimatskim uslovima. Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika,
  • zaštitu neciljanih zglavkara. Kada je to odgovarajuće, moraju se primeniti mere za smanjenje rizika.