Metoksifenozid

Može da se koristi i za vreme cvetanja. Šest sati nakon primene otporan na ispiranje.

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Runner 240 SC SC Metoksifenozid Dow AgroSciences /
AgroChem Maks AGROPROAGRO

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 161050-58-4 CIPAC br. 656 2005/3/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u N-terc--butil-N’-(3-metoksio-toluil)-3,5-ksilohidrazid

Čistoća ≥ 970 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao insekticid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na zaštitu neciljanih vodenih i kopnenih zglavkara.
Kada je to odgovarajuće, moraju se primeniti mere za smanjenje rizika.