Metosulam

Selektivni preparat za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u žitaricama. Očekuje se registracija i u kukuruzu. Koristi se kada korovi imaju 2-8 listova, a žitarice se nalaze u fazi početak busanja do pojave drugog kolenca. Ima i rezidualno dejstvo preko zemljišta oko 4-6 nedelja od primene. Dozvoljena upotreba samo jednom godišnje na istoj površini. Kao postrni usev sme da se seje kukuruz. U jesen ne ograničava plodosmenu. U slučaju propadanja useva mogu da se poseju žitarice ili kukuruz. LD50 5000. S.O. = III. Karenca: OVP.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br.: 139528-85-1 CIPAC br.: 707

Hemijski naziv prema IUPAC-u 2’,6’-diklor5,7-dimetoksi3’-metil[1,2,4]triazolo[1,5a]pirimidin-2-sulfonanilid

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • zaštitu podzemnih voda kada se metosulam primenjuje na područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili u nepovoljnim klimatskim uslovima.
  • rizik za vodene organizme,
  • rizik za neciljane biljkke izvan tretiranih površina.

Uslovi za primenu, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika.