Metrafenon

Preventivnog i kurativnog dejstva. Koristi se u stadijumima razvoja BBCH (15-81) u intervalima 10-14 dana.

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao fungicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.