Molinat

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 2212-67-1 CIPAC broj: 235

Čistoća 950 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • mogućnost zagađenja podzemnih voda, ako se molinat primenjuje u područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem ili nepovoljnim klimatskim uslovima. Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika,
  • potencijalno prenošenje na kratka rastojanja putem vazduha.