Petoksamid

Po načinu delovanja i spektru sličan acetanilidima. Za sada registrovan za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova u kukuruzu. Za suzbijanje ukupnog spektra korova koristi se u kombinaciji s triazinskim preparatima. Poznat i pod šifrom TKC 94. LD50 1196. S.O. = III. Karenca: OVNP.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 106700-29-2 CIPAC br. 655 2006/41/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u 2-klor-N-(2-etoksietil)-N-(2-metil- 1-fenilprop-1-enil)acetamid

Čistoća ≥ 940 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao fungicid. 

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na zaštitu velikih omnivornih sisara.
Uslovi za primenu, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika.