Pikloram

Ova aktivna materija izaziva poremećaj ravnoteže hormona odgovornih za izduživanje i deobu ćelije, sintezu belančevina i disanje. Preparat za suzbijanje poludrvenastih i drvenastih, te jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova. Vrlo brzo se apsorbuje (listom i korenom), translocira i akumulira u meristemskim tkivima. Postoji opasnost od prenošenja na druge biljke. Efikasan u suzbijanju više od 200 korovnih vrsta. Primenjuje se u vreme najintenzivnijeg razvoja drvenastih korovskih vrsta. Do sušenja drvenastih biljaka dolazi za 3 meseca. LD50 8200 mg/kg. S.O. III. Trava s prskanih površina ne sme da se koristi za ishranu životinja koje daju mleko. Karenca: U zemljištu je postojan, pa se 18 meseci, nakon primene, ne sme gajiti nijedna kultura.

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Adut SL Pikloram + Mankozeb + Fosetil-aluminijum Genera /
Genera Genera

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br.: 1918-02-1 CIPAC br.: 174 2008/69/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u 4-amino-3,5,6-triklorpiridin-2-karboksilna kiselina

Čistoća ≥ 920 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid. 

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na potencijalnu kontaminaciju podzemnih voda, ako se pikloram primenjuje u područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem i/ili u nepovoljnim klimatskim uslovima.
Uslovi za registraciju, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika.