Piraklostrobin

Kombinovani preventivni fungicid za suzbijanje bolesti vinove loze, ječma i šećerne repe. LD50 = 5000. Karenca: 42 dana vinova loza, ječam; 35 dana šećerna repa, jabuke.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br. 175013-18-0 CIPAC br. 657 2004/30/EC 2009/25/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u Metil N-(2-{[1-(4-klorfenil)-1H-pirazol- 3 -il]oksimetil}fenil) N-metoksi karbamat

Čistoća 975 g/kg Proizvodna nečistoća dimetil sulfata (DMS) je toksikološki značajna i ne smije prelaziti

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao fungicid.
DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije. U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • zaštitu vodenih organizama, a naročito riba,
  • zaštitu kopnenih zglavkara i kišnih glista.

Kada je to odgovarajuće, moraju se primeniti mere za smanjenje rizika.