Pirimifos metil

Kontaktni, želudačni i volatilni insekticid, izraženog brzog i fumigantnog dejstva. Koristi se protiv štitastih i lisnih vaši, tripsa, lisnih buva, voćne mušice i nekih drugih štetočina. Deluje i na grinje. Delotvoran i na štetočine u skladištima. LD50 oko 2000. S.O.= III. Karenca: 7 dana paradajz, krastavci, paprika (u polju i stakleniku); 14 dana voće, ostalo povrće, krompir, duvan; 28 dana strne žitarice, šećerna repa i agrumi; 42 dana uljana repica; 63 dana uskladištena pšenica i kukuruz; 48 sati ne unositi hranu u tretirani objekat.

Za dezinsekciju žitarica: za tretiranje uskladištenih proizvoda u silosima i podnim skladištima tokom prevoza na transporteru. Karenca: 63 dana uskladištena pšenica i kukuruz; 48 sati ne unositi hranu u tretirani objekat. Ne deluje na Rizopertu. T - 4 žitarice, 2 proizvodi.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS br: 29232-93-7 CIPAC br.: 239 2007/52/EC

Hemijski naziv prema IUPAC-u O-(2-dietilamino-6-metilpirimidin- 4-il) O,O-dimetil tiofosfat

Čistoća > 880 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao insekticid za skladištenje posle berbe.

DEO B
Prilikom procene dokumentacije za registraciju sredstava za zaštitu bilja koja sadrže pirimifos-metil za druge namene osim primene pomoću automatskih sistema u praznim skladištima žitarica posebna pažnja se obraća na uslove za registraciju, odnosno da li su pre odlučivanja o registraciji, dostavljeni svi potrebni podaci i informacije.
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • bezbednost operatera. Uslovi za primenu moraju propisati nošenje odgovarajuće opreme za ličnu zaštitu, uključujući opremu za zaštitu organa za disanje i mere za smanjenje rizika od izloženosti,
  • izloženost potrošača putem hrane.